เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ภาวะเศร้าโศกจากการสูญเสียคู่ชีวิต : กรณีศึกษา

 

ผู้วิจัย/Authors: ศิริวรรณ เครือวิริยะพันธ์และ สมพร ชินโนรส

ชื่อเรื่อง/Title: ภาวะเศร้าโศกจากการสูญเสียคู่ชีวิต : กรณีศึกษา

แหล่งที่มา/Source: รามาธิบดีพยาบาลสาร ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2544 หน้า 238-244

รายละเอียด / Details:

คนทุกคนย่อมมีประสบการณ์การสูญเสียตั้งแต่เกิดจนตาย การสูญเสียนี้อาจเป็นการสูญเสียบุคคล สิ่งของ สภาพแวดล้อม หรือสิ่งมีค่าต่อชีวิต เมื่อมีการสูญเสียเกิดขึ้น คนมีปฏิกิริยาต่อการสูญเสียเป็นอย่างไร ผู้ศึกษาได้เสนอผู้ป่วยกรณีศึกษาซึ่งสามีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถคว่ำ และผู้ป่วยมีภาวะโศกเศร้าจากการสูญเสียสามี ด้วยการยอมรับการเสียชีวิตของสามีอย่างสงบ อะไรที่ทำให้ผู้ป่วยยอมรับการสูญเสียสามี
abortion personal stories site suction abortion
how to cheat with a married woman wife cheaters infidelity signs
most women cheat cheat husband married men cheat
how to cheat on wife letter to husband who cheated why wife cheated
erotic sex adult stories fiction free blog.gobiztech.com tamil sex stories readable

Keywords: ภาวะัเศร้าโศก, การสูญเสีย, ภาวะเศร้า, ซึมเศร้า, เศร้า, ปฏิกิริยาต่อการสูญเสีย, loss, depress, depression, blue

ปีที่เผยแพร่/Year: 2544

Address: ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี

Code: 00054

ISSN/ISBN: 0857-8052

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ