เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความูพึงพอใจของผู้ป่วยที่ใช้บริการรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

ผู้วิจัย/Authors: พินิจ ปรีชานนท์ และวนิดา วิรยศิริ

ชื่อเรื่อง/Title: ความูพึงพอใจของผู้ป่วยที่ใช้บริการรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

แหล่งที่มา/Source: รามาธิบดีพยาบาลสาร ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2544 หน้า 198-207

รายละเอียด / Details:

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้ป่วยที่ใช้บริการรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์ ห้องผ่าตัดจักษุ-โสตฯ โรงพยาบาลรามาธิบดี จำแนกประเภท Laser-Panretinaphotocoagulation (L-PRP) 58 คน Laser-Yag Capsulotomy (L-Yag Cap) 21 คน Laser Peripheral Iridotomy (L-PI) 11 คน และเลเซอร์ชนิดอื่น ๆ 11 คน รวม 101 คน โดยใช้แบบสอบถามซึ่งผู้วิจัยพัฒนาจากแบบสอบถามของ พินิจ ปรีชานนท์ และนวลลออ ศรีโพธิ์ทอง ผลการวิจัยพบว่าผู้ป่วยที่มาใช้บริการไม่เคยเลื่อนกำหนดนัด ร้อยละ 91 ส่วนใหญ่ใช้เวลารอคอย 1-2 ชั่วโมง ร้อยละ 50 ใช้เวลารอคอยมากกว่า 3 ชั่วโมง ร้อยละ 6 และกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเลือกใช้บริการรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์ของโรงพยาบาลรมารธิบดี ผู้ป่วยที่ทำ L-PRP ขณะยิงแสงเลเซอร์มีอาการปวดตาจำนวนมากที่สุดร้อยละ 37 รองลงมามีอาการสู้แสงไม่ได้ร้อยละ 14 หลังยิงแสงเลเซอร์ชนิดนี้มีอาการแสบตา เคืองตา ร้อยละ 19 ผู้ป่วยที่รักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์ชนิดอื่นๆ มีอาการต่าง ๆ น้อยมาก และมากกว่าร้อยละ 80 ของผู้ป่วยที่รักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์ทุกชนิดไม่ต้องการปิดตาหลังยิงแสง นอกจากนี้พบว่าผู้ป่วยพึงพอใจบริการ โดยภาพรวมในระดับค่อนข้างมาก ทั้งด้านบริการพยาบาล คุณลักษณะของพยาบาลและสภาพแวดล้อมในห้องเลเซอร์ และพบว่าผู้ป่วยพึงพอใจน้อยในเรื่องการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเตรียมตัวก่อนรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์ การปฏิบัติตัวขฯและหลังรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์ ดังนั้นจึงขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงในเรื่องพิจารณาความจำเป็นในการให้ยาแก้ปวดในราย L-PRP ลดเวลาการรอคอย โดยนัดให้เหลื่อมเวลากันและจัดระบบให้ผู้ป่วยไม่ต้องรอแพทย์นานเกินไป จัดระบบให้พยาบาลเตรียมความพร้อม ผู้ป่วยก่อนรักษา ทั้งด้านกาย และจิตสังคม ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตนขณะและหลังจากรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์แต่ละชนิด จัดอบรมเจ้าหน้าที่พยาบาลที่เกี่ยวข้อง จัดทำคู่มือสอนผู้ป่วยสำหรับพยาบาลและคู่มือการปฏิบัติสำหรับผู้ป่วย ให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยและญาติเป็นระยะในขณะที่รอแพทย์
why men have affairs website married men who cheat with men
how do i know if my wife has cheated what to do when husband cheats what is infidelity
wife cheaters website open
what is an aspiration abortion partial abortion debate on abortion
i cheated on my husband now what robertsuk.com how to tell my husband i cheated
did my girlfriend cheat link i want my girlfriend to cheat on me
my husband cheated on me what do i do link my husband is a cheat
how to catch a cheat open married men having affairs
I cheated on my husband mapbiquity.com women love to cheat
why married men have affairs click married men cheat with men
horny sex stories blog.gobiztech.com reading sex stories
free indian sex stories femchoice.org interactive adult stories

Keywords: ความพึงพอใจ, การรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์, บริการพยาบาล, บริการ, พยาบาล, กิจกรรมพยาบาล

ปีที่เผยแพร่/Year: 2544

Address: ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี

Code: 00053

ISSN/ISBN: 0857-8052

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ