เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: แบบแผนของความอ่อนล้า ปัจจัยที่เกี่ยวข้องและการดูแลตนเองของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับเคมีบำบัด

 

ผู้วิจัย/Authors: ปิยวรรณ ปฤษณภานุรังษี และคณะ

ชื่อเรื่อง/Title: แบบแผนของความอ่อนล้า ปัจจัยที่เกี่ยวข้องและการดูแลตนเองของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับเคมีบำบัด

แหล่งที่มา/Source: รามาธิบดีพยาบาลสาร ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2544 หน้า 97-110

รายละเอียด / Details:

การวิจัยเชิงบรรยายครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาแบบแผนของความอ่อนล้า ความสัมพันธ์ระหว่างอาการคลื่นไส้และอาเจียน ปัญหาในการนอนหลับ และการออกกำลังกายกับความอ่อนล้า ตลอดจนวิธีการและประสิทธิภาพของการดูแลตนเองของผู้ป่วยมเร็งเต้านมที่มารับการรักษาด้วยเคมีบำบัดที่คลินิกเคมีบำบัด แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี จำนวน 30 ราย โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงตามเกณฑ์ที่กำหนด เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบวัดความอ่อนล้า แบบวัดอาการคลื่นไส้และอาเจียน แบบวัดปัญหาในการนอนหลับ แบบวัดการออกำลังกาย และแบบบันทึกการดูแลตนเอง ผลการวิจัยพบว่า ภายหลังจากได้รับเคมีบำบัด โดยเฉลี่ยแล้วผู้ป่วยจะเกิดความอ่อนล้าในระดับปานกลาง และจะเพิ่มสูงขึ้นในวันที่ 4 หลังจากนั้นจะลดลงจนถึงวันที่ 7 และเพิ่มขึ้นอีกครั้งในวันที่ 8 สูงสุดในวันที่ 9 แล้วจะค่อย ๆ ลดลงตามลำดับ ซึ่งความอ่อนล้าที่เกิดขึ้นนี้สอดคล้องกับการได้รับเคมีบำบีด เมื่อวิเคราะห์จัดกลุ่มแบบแผนของความอ่อนล้า พบว่าความอ่อนล้าเกิดขึ้น 4 แบบแผนคือ 1) เกิดอาการรุนแรง แล้วค่อย ๆ ลดลง 2) เกิดอาการปานกลาง แล้วคงที่ต่อไป 3) เกิดอาการปานกลางแล้วค่อย ๆ ลดลง และ 4) เกิดอาการเล็กน้อย แล้วค่อย ๆ ลดลงช้า ๆ ในด้านความสัมพันธ์นั้น พบว่าความอ่อนล้ามีคววามสัมพันธืทางบวกกับอาการคลื่นไส้และอาเจียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในชุดที่ 1 2 และ 3 ของเคมีบำบัด (r = .356, .455 และ .358 ตามลำดับ, p ทั้งหมด < .01) เช่นเดียวกับความสัมพันธ์ระหว่างความอ่อนล้ากับปัญหาในการนอนหลับ ซึ่งพบว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติใน 3 ชุดแรกของเคมีบำบัด (r = .468, .567 และ .540 ตามลำดับ, p ทั้งหมด < .01) ส่วนการออกกำลังกายนั้นไม่พบความสัมพันธ์กับความอ่อนล้าใน 3 ชุดแรกของเคมีบำบัด สำหรับวิธีการดูแลตนเองนั้นพบว่า วิธีที่ผู้ป่วยส่วนใหญ่ใช้ และมีประสิทธิภาพ คือการนอนพัก
website my wife cheated on me now what how often do women cheat on their husbands
free abortion pill read when to get abortion
home remedies for abortion open ru486 abortion pill
wife cheaters infidelity open
abortion personal stories longrangesystems.net suction abortion
i cheated on my boyfriend and told him marcandela.com my boyfriend cheated on me should i forgive him
how to cheat with a married woman west-bot.com my wife cheated on me with my father
cheated on my husband link how to tell my husband i cheated
I cheated on my husband mapbiquity.com women love to cheat
looking to cheat cheat on my wife my husband cheated on me
cheats read infidelity in marriage
college girl first time sex stories and pictures click adult interactive stories
sex stories of preteen girls read wife adult stories

Keywords: แบบแผนของการอ่อนล้า, ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง, การดูแลตนเอง, ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม, เคมีบำบัดด, สุขภาพจิต

ปีที่เผยแพร่/Year: 2544

Address: ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี

Code: 00051

ISSN/ISBN: 0857-8052

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ