เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ปัจจัยบางประการ ความเชื่อมั่นในสมรรถนะของตนเอง และความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุที่เข้ารับการผ่าตัด

 

ผู้วิจัย/Authors: สุภาพ อารีเอื้อ และคณะ

ชื่อเรื่อง/Title: ปัจจัยบางประการ ความเชื่อมั่นในสมรรถนะของตนเอง และความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุที่เข้ารับการผ่าตัด

แหล่งที่มา/Source: รามาธิบดีพยาบาลสาร ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2544 หน้า 4-17

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยายแบบติดตามไปข้างหน้า เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการ ความเชื่อมั่นในสมรรถนะของตนเอง ความสามารถในการฟื้นฟูสภาพหลังผ่าตัดและความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันในผู้สูงอายุที่เข้ารับการผ่าตัดทั่วไปที่แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี เลือกตัวอย่างเจาะจงตามเกณฑ์จากผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาระหว่างเดือนพฤษภาคม 2542 ถึงเดือนเมษายน 2543 จำนวน 71 ราย เครื่องมือวิจัยประกอบด้วย แบบวัดความเชื่อมั่นในสมรรถนะของตนเองก่อนผ่าตัด แบบวัดความสามารถในการทำกิจวกรรมฟื้นฟูสภาพหลังผ่าตัด แบบวัดการทำกิจกรรมการดำเนินชีวิตประจำวันพื้นฐาน และแบบบันทึกข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วยผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเชื่อมั่นในสมรรถนะของตนเองก่อนผ่าตัดเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวฟื้นฟูสภาพหลังผ่าตัด ความสามารถในการกระทำกิจกรรมฟื้นฟูสภาพหลังผ่าตัด และความสามารถในการกิจวัตรประจำวันหลังผ่าตัดในระดับสูง ความเชื่อมั่นในสมรรถนะของตนเองมีความสัมพันธ์กับความสามารถในการทำกิจกรรมฟื้นฟูสภาพหลังผ่าตัดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมั่นในสมรรถนะของตนเอง ซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถฟื้นฟูสภาพหลังผ่าตัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
My wife cheated on me click all wives cheat
how do i know if my wife has cheated what to do when husband cheats what is infidelity
home remedies for abortion how much does abortion cost ru486 abortion pill
what is in the abortion pill late abortion the morning after pill
what is an aspiration abortion partial abortion debate on abortion
free std testing dallas antibiotics for chlamydia and gonorrhea chlamydia throat
spy phone free download spyware for android phones free texting spyware
abortion personal stories longrangesystems.net suction abortion
I cheated on my husband mapbiquity.com women love to cheat
percent of women that cheat all wife cheat how to spot a cheater
the reward joke classic adult jokes jokes stories humor funny site put in plastic panties stories adult

Keywords: ความเชื่อมั่นในสมรรถนะของตนเอง, กิจวัตรประจำวัน, ผู้สูงอายุ, การผ่าตัด, สุขภาพจิต, elderly, mental health

ปีที่เผยแพร่/Year: 2544

Address: ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี

Code: 00050

ISSN/ISBN: 0857-8052

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ