เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

ผู้วิจัย/Authors: บุญพา ณ นคร

ชื่อเรื่อง/Title: พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ 2545

รายละเอียด / Details:

ในปัจจุบันมีความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่าง ๆ ส่งผลให้ประชากรมีอัตราการตายลดลง อายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ทำให้สัดส่วนผู้สูงอายุมีมากขึ้น และวัยสูงอายุเป็นวัยที่ต้องประสบปัญหา อันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณทำให้ผู้สูงอายุต้องปรับตัวให้เข้ากับสิ่งที่เปลี่ยนแปลง ถ้าไม่สามารถปรับตัวได้ก็จะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตามมา การวิจัยเชิงพรรณนานี้จึงมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 60ปี ขึ้นไป และมีภูมิลำเนาในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 200 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์ ประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคลและแบบวัดพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต หาความเชื่อมั่นของเครื่องมือโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์ปัลฟ่าของครอนบาค ได้ความเชื่อมั่น .91 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตโดยรวมอยู่ในระดับพอใช้ โดยที่พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต ด้านจัดการกับความเครียดมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ขณะที่กิจกรรมด้านร่างกายมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า ควรมีการพัฒนาบทบาทของบุคลากรทางการพยาบาลที่เกี่ยวข้อง ญาติหรือผู้ดูแลผู้สูงอายุ เครือข่ายทางสังคม จัดกิจกรรมให้เหมาะสม เพื่อเอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพจิตแก่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะกิจกรรมทางกาย สนับสนุนให้ปฏิบัติกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ อีกทั้งส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพต่อไป
why men have affairs website married men who cheat with men
cheaters click here read
home remedies for abortion open ru486 abortion pill
watching my girlfriend cheat click my girlfriend cheated on me with my best friend
i want my girlfriend to cheat sigridw.com my virtual girlfriend cheats
how to cheat with a married woman west-bot.com my wife cheated on me with my father
how do you know your wife cheated on you open why do i want to cheat on my wife
when your wife cheats darkwoodsdojo.com i want my wife to cheat on me
women who cheated women who cheat on relationships looking for affair
how do i know if my wife cheated my husband cheated with a man husband cheated wife
cheaters link all women cheat
free indian sex stories site interactive adult stories

Keywords: พฤติกรรม, ผู้สูงอายุ, สุขภาพจิต, พฤติกรรม, ปัญหาสุขภาพจิต, elderly, mental health, behavior,

ปีที่เผยแพร่/Year: 2545

Address: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเขียงใหม่

Code: 0005

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย