เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการผ่าตัด ห้องผ่าตัดศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

ผู้วิจัย/Authors: วิภา ดุรงค์พิศิษฎ์กุล และ นรีมาลย์ นีละไพจิตร

ชื่อเรื่อง/Title: การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการผ่าตัด ห้องผ่าตัดศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

แหล่งที่มา/Source: รามาธิบดีพยาบาลสาร ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2545 หน้า 40-47

รายละเอียด / Details:

จากสถิติผู้ใช้บริการหน่วยห้องผ่าตัดและห้องพักฟื้นศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีในปี 2539-2543 พบว่ามีผู้ป่วยมาใช้บริการมากขึ้น และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นในปีต่อ ๆ ไป แต่มีบุคลากรและสถานที่จำนวนจำกัด อาจทำให้ผู้มาใช้บริการไม่พึงพอใจในบริการได้ การสำรวจครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับความพึงพอใจผู้ใช้บริการผ่าตัดต่อหน่วยห้องผ่าตัด และห้องพักฟื้นศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี การเก็บข้อมูลได้มาจากการทำแบบประเมินความพึงพอใจการรับบริการงานการพยาบาลผ่าตัดของผู้ใช้บริการจำนวน 90 คน ระหว่างวันที่ 1-31 มีนาคม 2544 ผลการสำรวจพบว่าผู้ใช้บริการพึงพอใจกับการได้รับบริการในระดับดีมากร้อยละ 33.3 ระดับดี ร้อยละ 63.3 และพอใช้ร้อยละ 3.3 โดยพบว่ามีความพึงพอใจการบริการของเจ้าหน้าที่ในระดับดีมากร้อยละ 52.2 ระดับดีร้อยละ 45.5 แต่ในอีกด้านหนึ่งพบว่ามีผู้ใช้บริการจำนวนน้อยมากที่พึงพพอใจต่อความรวดเร็วในการบริการคิดเป็นร้อยละ 22.2 และเห้นได้อย่างชัดเจนในระดับพอใช้ และควรปรับปรุงรวมกันถึงร้อยละ 38.8 ซึ่งถือว่าค่อนข้างสูง จากเหตุผลนี้เองอาจสรุปได้ว่าความรวดเร็วในการบริการเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการปฏิเสธที่จะกลับมารับบริการถึงร้อยละ 6.6 ดังนั้นจากการสำรวจนี้ จึงขอเสนอแนะให้ผู้เกี่ยวข้องได้พิจารณาปรับปรุงวิธีการให้บริการให้มีความรวดเร็วขึ้นเพื่อสร้างความพึงพอใจให้ผู้ใช้บริการกลับมาใช้บริการอีกในอนาคต
website why people cheat in marriage wife cheaters
spy phone free download spyware mobile texting spyware
aids pictures symptoms click aid symptoms
cheat on my girlfriend girlfriend cheated on me watching my girlfriend cheat
i want my girlfriend to cheat sigridw.com my virtual girlfriend cheats
how to cheat with a married woman west-bot.com my wife cheated on me with my father
i cheated on my i cheated on my husband and loved it i want my husband to cheat
why married men cheat on their wives why women cheat on husbands cheat on my wife
women cheat on their husbands infidelity in marriage why men cheat
most women cheat cheat husband married men cheat
looking to cheat women cheat my husband cheated on me
lesbian sex stories stories of train sex sex stories sites
cheaters women who love to cheat all women cheat

Keywords: ความพึงพอใจ, ผู้ใช้บริการผ่าตัด, บริการพยาบาล, พยาบาล, บริการ

ปีที่เผยแพร่/Year: 2545

Address: ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี

Code: 00048

ISSN/ISBN: 0857-8052

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ