เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: คุณภาพการดูแลด้านจิตสังคมตามการรับรู้ของผู้ป่วย โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

 

ผู้วิจัย/Authors: สมสมัย สุธีรศานต์

ชื่อเรื่อง/Title: คุณภาพการดูแลด้านจิตสังคมตามการรับรู้ของผู้ป่วย โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

แหล่งที่มา/Source: รามาธิบดีพยาบาลสาร ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2545 หน้า 28-39

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาคุณภาพบริการพยาบาลด้านจิตสังคมตามการรับรู้ของผู้ป่วย โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยที่เข้ารักษาแผนกผู้ป่วยใน หอผู้ป่วยสามัญตามกลุ่มโรค สูติ-นรีเวช ศัลยกรรม อายุรกรรม และตา หู คอ จมูก จำนวน 273 คน กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยการสุ่มแบบง่าย เครื่องมือวิจัยเป็นแบบสอบถาม สร้างมาจากแนวคิดทฤษฎีการดูแล โดยอัมเรศน์ และรุจิพร ตรวจสอบความตรงจากผู้ทรงคุณวุฒิ 7 ท่าน และหาความเที่ยงโดย Alpha Cronbach coefficient ได้ค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยง .77 วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่าง 2 กลุ่ม โดย t-value และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มที่มากกว่า 2 กลุ่ม โดย ANOVA ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพการดูแลด้านจิตสังคม ตามการรับรู้ของผู้ป่วย โรงพยาบาลสงขลานครินทร์โดยรวมอยู่ในระดับสูง (M= 2.25,SD = .33) และรายข้ออยุ่ในระดับสูงเป็นส่วนใหญ่ การดูแลจิตสังคมในด้านความคับข้องใจต่อท่าทีและทัศนคติต่อพยาบาลได้คะแนนมากที่สุด ลำดับต่อมาได้แก่ รู้สึกมีกำลังใจเมื่อพยาบาลดูแล และคะแนนน้อยที่สุดแต่อยู่ในระดับปานกลาง คือ รู้สึกว่าควรจะพูดสิ่งที่รบกวน สิ่งที่ไม่สบายในให้พยาบาลฟังได้ คุณภาพการดูแลจิตสังคมของกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ เพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์รักษาในโรงพยาบาลที่แตกต่างกัน รับรู้การดูแลด้านจิตสังคม ไม่แตกต่างกัน ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่รักษาตัวในแผนกหรือกลุ่มโรคที่แตกต่างกันจะรับรู้คูณภาพการดูแลด้านจิตสังคมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .025
click here catch a cheater what is infidelity
My wife cheated on me click all wives cheat
married affairs sites online why do wifes cheat
how do i know if my wife has cheated click what is infidelity
free abortion pill read when to get abortion
why men have affairs why women cheat on men they love redirect
how to cheat on your boyfriend how to cheat boyfriend cheat on your boyfriend
women wanting to cheat blog.itracsigns.com how to tell my husband i cheated
I cheated on my husband mapbiquity.com women love to cheat
cheats prashanthiblog.com infidelity in marriage
indian sex stories tolobel.com adult sex stories teacher student
horny sex stories read reading sex stories

Keywords: คุณภาพการดูแลด้านจิตสังคม, การรับรู้, จิตสังคม, การรับรู้, psychology, pschosocial

ปีที่เผยแพร่/Year: 2545

Address: ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี

Code: 00047

ISSN/ISBN: 0857-8052

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ