เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความพึงพอใจต่อการบริการการพยาบาลของครอบครัวผู้ป่วยเด็กที่ได้รับไว้รักษาในหอผู้ป่วยเด็ก โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

ผู้วิจัย/Authors: สุภารัตน์ ไวยชีตา และคณะ

ชื่อเรื่อง/Title: ความพึงพอใจต่อการบริการการพยาบาลของครอบครัวผู้ป่วยเด็กที่ได้รับไว้รักษาในหอผู้ป่วยเด็ก โรงพยาบาลรามาธิบดี

แหล่งที่มา/Source: รามาธิบดีพยาบาลสาร ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2545 หน้า 13-27

รายละเอียด / Details:

ในภาวะการณ์ปัจจุบัน มีความตื่นตัวในการแข่งขันด้านคุณภาพของงานในทุกสาขาอาชีพโดยเฉพาะงานทางด้านบริการ และความพึงพอใจต่อบริการการพยาบาลเป็นดัชนีชี้วัดที่สำคัญตัวหนึ่งของคุณภาพการบริการทางสุขภาพในโรงพยาบาล การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินคุณภาพการบริการพยาบาลของงานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะส่วนบุคคลที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ โดยประเมินความพึงพอใจต่อบริการการพยาบาลของครอบครัวผู้ป่วยเด็กที่ได้รับไว้รักษาในหอผู้ป่วยเด็ก 6 แห่ง จำนวน 138 ราย ด้วยแบบแระเมินความพึงพอใจที่ดัดแปลงมาจาก Davis's Consumer Emergency Care Satisfaction Scale (CECSS) เก็บข้อมูลโดยการเลือกแบบเจาะจงตามเกณฑ์ ผลการศึกษาพบว่า ครอบครัวผู้ป่วยเด็กทั้งหมด มีความพึงพอใจต่อบริการการพยาบาลที่ได้รับจากพยาบาล อยู่ในระดับค่อนข้างมาก ทั้งความพึงพอใจโดยรวมและรายด้าน คือ ด้านศักยภาพของเจ้าหน้าที่พยาบาล ด้านการให้ข้อมูล ด้านการสอนก่อนกลับบ้าน และด้านการประคับประคองจิตใจ ทั้งในภาพรวมและจำแนกตามหอผู้ป่วยอย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างในลักษณะส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไม่ว่าจะเป็น เพศ การศึกษา รายได้ การรับรู้เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล การรับรู้ความรุนแรงของโรค จำนวนครั้งที่ได้รับการรักษาอยู่ในโรงพยาบาลพบว่าความพึงพอใจของครอบครัวผู้ป่วยเด็กต่อบริการการพยาบาลที่ได้รับจากเจ้านห้าที่พยาบาลงานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ไม่แตกต่างกัน (P > .05) ผลการศึกษาครั้งนี้สามารถนำไปเป็นแนวทางในการสร้างมารตฐานการบริการการพยาบาลทางกุมารเวชศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะการเพิ่มศักยภาพการปฎิบัติงาน และการประคับประคองจิตใจของครอบครัวผู้ป่วย
cheaters wife affair read
free abortion pill read when to get abortion
home remedies for abortion open ru486 abortion pill
will my husband cheat again my boyfriend cheated on me with my mom wife affair
would my boyfriend cheat parentpower.com i had a dream that my boyfriend cheated on me
how to cheat on your boyfriend vancouverpaddlewheeler.com cheat on your boyfriend
would my boyfriend cheat should i tell my boyfriend i cheated on him i found out my boyfriend cheated on me
why married men cheat on their wives thesailersweb.com cheat on my wife
most women cheat cheat husband married men cheat
reasons women cheat go how to cheat on wife
looking to cheat click my husband cheated on me
cheaters link all women cheat
little sex stories tolobel.com vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny
written adult stories with animals and humans having sex free indian adult sex stories adult baby girl stories

Keywords: ความพึงพอใจ, ความพึงพอใจของครอบครัวผู้ป่วย, สุขภาพจิต, คุณภาพการพยาบาล, บริการพยาบาล, ความพึงพอใจ, service, nurse, nursing care

ปีที่เผยแพร่/Year: 2545

Address: ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี

Code: 00046

ISSN/ISBN: 0857-8052

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ