เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ผลของกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์กับการพัฒนาการทำงานเป็นทีมของนักศึกษาพยาบาลรามาธิบดี

 

ผู้วิจัย/Authors: ลักษณี มีนะนันท์ และคณะ

ชื่อเรื่อง/Title: ผลของกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์กับการพัฒนาการทำงานเป็นทีมของนักศึกษาพยาบาลรามาธิบดี

แหล่งที่มา/Source: รามาธิบดีพยาบาลสาร ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2545 หน้า 3-12

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเรียนรู้ในการทำงานเป็นทีมของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ก่อนและหลังรับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเรียนรู้สู่ความสำเร็จในรูปแบบกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาพยาบาลของโรงพยาบาลรามาธิบดีที่เริ่มเข้าศึกษาในชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2541 จำนวน 90 คน ซึ่งเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เป็นเวลา 8 ชั่วโมง และภายหลังสิ้นสุดการอบรมให้นักศึกษาตอบแบบสอบถามที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นแบบประเมินลักษณะการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ ความเข้าใจตนเองและผู้อื่น การสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ และความร่วมมือในการทำงาน ตรวจสอบความเที่ยงของแบบสอบถามด้วยค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าแบบครอนบาค ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .89 ผลการศึกษาพบว่านักศึกษามีการเรียนรู้ในการทำงานเป็นทีมก่อนเข้ารับการอบรมในระดับปานกลาง ภายหลังการอบรมนักศึกษามีการเรียรรู้ในการพัฒนาการทำงานร่วมกับผู้อื่นมากที่สุด รองลงไปเป็นด้านความเข้าใจในตนเองและผู้อื่น ด้านการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ตามลำดับ
click here read here what is infidelity
why men have affairs redirect married men who cheat with men
cheater marriage affairs go
married affairs sites online why do wifes cheat
how to spot a cheater My girlfriend cheated on me open
wife cheaters website open
why men have affairs redirect redirect
will my husband cheat again cheat on wife wife affair
what is an aspiration abortion abortion clinic nyc debate on abortion
how is aids transmitted early symptoms of hiv infection worlds aids day
my husband cheated on me what do i do link my husband is a cheat
women cheat on their husbands infidelity in marriage why men cheat
I cheated on my husband mapbiquity.com women love to cheat
college girl first time sex stories and pictures click adult interactive stories
horny sex stories blog.gobiztech.com reading sex stories

Keywords: กลุ่มสัมพันธ์, การทำงานเป็นทีม, นักศึกษาพยาบาล, group, team work, nurse, student nurse

ปีที่เผยแพร่/Year: 2545

Address: ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี

Code: 00045

ISSN/ISBN: 0857-8052

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ