เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การพัฒนารูปแบบการบันทึกทางการพยาบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องของหน่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

ผู้วิจัย/Authors: สุดาพรรณ ธัญจิรา และคณะ

ชื่อเรื่อง/Title: การพัฒนารูปแบบการบันทึกทางการพยาบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องของหน่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลรามาธิบดี

แหล่งที่มา/Source: รามาธิบดีพยาบาลสาร ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2545 หน้า 146-152

รายละเอียด / Details:

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนารูปแบบการบันทึกทางการพยาบาลที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกัลลักษณะงานในหน่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉน โรงพยาบาลรามาธิบดี กลุ่มตัวอย่างเป็นพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในห่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉิน จำนวน 25 คนย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อประเมินประสิทธิภาพของแบบบันทึกที่ใช้อยู่เดิทและแบบประเมินภาวะสุขภาพ,การวางแผน การรักพยาบาล, การปฏิบัติการพยาบาลและการประเมินผลการตรวจรักษาของแพทย์และความชัดเจนถูกต้องของบันทึก ผลการศึกษาพบว่า แบบบันทึกใหม่มีประสิทธิภาพโดยรวมดีกว่าแบบบันทึกเดิมอย่างมันัยสำคัญทางสถิติ (P<.05)
website cheat how often do women cheat on their husbands
why men have affairs go redirect
i want to cheat on my girlfriend should i tell my girlfriend i cheated will my girlfriend cheat
how often do women cheat on their husbands why do women cheat with married men my husband cheated
women cheat on their husbands infidelity in marriage why men cheat
reasons women cheat go how to cheat on wife
horny sex stories blog.gobiztech.com reading sex stories
how married men cheat open reasons why husband cheat

Keywords: การบันทึกทางการพยาบาล การพยาบาลฉุกเฉิน, report, nurse, nurse's note, emergency nursing

ปีที่เผยแพร่/Year: 2545

Address: ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี

Code: 00044

ISSN/ISBN: 0857-8052

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ