เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความเครียด การเผชิญความเครียด และความผาสุกในชีวิตของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1

 

ผู้วิจัย/Authors: วิภาวรรณ ชอุ่ม เพ็ญสุขสันต์

ชื่อเรื่อง/Title: ความเครียด การเผชิญความเครียด และความผาสุกในชีวิตของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1

แหล่งที่มา/Source: รามาธิบดีพยาบาลสาร ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2545 หน้า 90-109

รายละเอียด / Details:

การเข้าเรียนในสถาบันอุดมศึกษาในปีการศึกษาแรกเป็นช่วงการเปลี่ยนผ่านที่สำคัญ นักศึกษาต้องประสบกับสถานการณ์ทั้งทางด้านการเรียนและการใช้ชีวิตประจำวันที่แตกต่างจากเดิม และอาจประเมินสถานการณ์ดังกล่าวว่า เป็นความเครียดซึ่งมีผลกระทบต่อความผาสุกในชีวิต การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสถานการณ์ความเครียด การเผชิญความเครียด และความผาสุกในชีวิตของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ชั้นปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคใต้ จำนวน 32 คน โดยใช้ทฤษฎีความเครียดและการเผชิญความเครียดของลาฐารัสและโฟล์คแมนเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย เก็บข้อมูลโดยให้นักศึกษาตอบแบบสอบถามในสัปดาห์สุดท้ายของการเรียนในชั้นปีที่ 1 เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วยแบบสอบถามสถานการณ์และระดับความเครียด แบบวัดการเผชิญความเครียดแบบแระเมินความผาสุกในชีวิต ผลการศึกษาพบว่านักสึกษาพยาบาลมีความเครียดสูง สถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความเครียดจำแนกได้ 3 ประเภทคือ (1) การเรียนการอสน (2) สัมพันธภาพกับเพื่อน และ (3) ปัญหาเศรษฐกิจของคีรอบครัว นักศึกษาใช้วิธีการเผชิญความเครียดแบบการเผชิญหน้ากับปัญหามากที่สุด รองลงมาคือการบรรเทาความรู้สึกเครียดและการจัดการกับอารมณ์ตามลำดับ และพบว่านักศึกษามีความผาสุกในชีวิตต่ำ ผลการวิจัยช่วยให้เข้าใจความเครียดของนักศึกษา และให้แนวทางในการลดสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความเครียด รวมทั้งแนวทางในการช่วยเหลือนักศึกษาให้สามารถเผชิญความเครียดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
website cheat how often do women cheat on their husbands
home remedies for abortion get an abortion ru486 abortion pill
reason women cheat read i dreamed my husband cheated on me
meet to cheat go why women cheat
i want my girlfriend to cheat site my virtual girlfriend cheats
how to cheat with a married woman west-bot.com my wife cheated on me with my father
how often do women cheat on their husbands what makes husbands cheat my husband cheated
wives that cheat femchoice.org how to cheat on wife
women cheat on their husbands infidelity in marriage why men cheat
women who cheated read looking for affair
how married men cheat open reasons why husband cheat
written adult stories with animals and humans having sex free indian adult sex stories adult baby girl stories

Keywords: ความเครียด, การเผชิญความเครียด, ความผาสุกในชีวิต, นักศึกษาพยาบาล, stress, happiness, nurse, student nurse

ปีที่เผยแพร่/Year: 2545

Address: ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี

Code: 00043

ISSN/ISBN: 0857-8052

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ