เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การวิจัยประเมินผลโครงการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อป้องกันสารเสพติดในจังหวัดอำนาจเจริญ

 

ผู้วิจัย/Authors: อัญชลี ศิลาเกษ

ชื่อเรื่อง/Title: การวิจัยประเมินผลโครงการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อป้องกันสารเสพติดในจังหวัดอำนาจเจริญ

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ 2545

รายละเอียด / Details:

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขได้พัฒนาวิธีการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันปัญหาสารเสพติด ในปี 2544 โดยใช้แนวคิด ร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมทำ และแนวคิดการใช้ชุมชนเป็นฐาน ซึ่งมีผลทำให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง โดยดำเนินการในเขตการสาธารณสุขทั้ง 12 เขต เขตละ 1 จังหวัด สำหรับเขต 7 ดำเนินการในจังหวัดอำนาจเจริญ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยการสนับสนุนทางวิชาการจากโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ และศูนย์สุขภาพจิตเข ต 7 ซึ่งโครงการดังกล่าวดำเนินการใน 4 อำเภอ อำเภอละ 1 ชุมชน ได้แก่ อำเภอชานุมาน อำเภอปทุมราชวงศา อำเภอพนา และอำเภอลืออำนาจ จึงเห็นสมควรให้มีการประเมินผล ในรูปแบบของการวิจัยประเมินผลโครงการ วัตถุประสงค์ของการวิจัยคือ เพื่อประเมินความสอดคล้องระหว่างความจำเป็นในการดำเนินโครงการกับวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อประเมินผลการอบรมเทคนิคการจัดกิจกรรม การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อป้องกันสารเสพติด และเพื่อประเมินผลการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนและประชาชนในการป้องกันสารเสพติดในชุมชน โดยมีการระบุตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมิน ประชากรที่ศึกษา ได้แก่ 1) บุคลากรสาธารณสุขที่ผ่านการอบรมเทคนิคการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อป้องกันสารเสพติด จำนวน 121 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบทดสอบความรู้ แบบประเมินการอบรมเทคนิคการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อป้องกันสารเสพติด แบบประเมินคู่มือการจัดกิจกรรม แบบสอบถามความพึงพอใจ และแนวทางการสนับสนุนกลุ่ม เก็บข้อมูล และรวบรวมรายงานเอกสาร โดยผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหา และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้ ค่าสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และทดสอบค่า ที (t-test paired) ผลการศึกษาพบว่าโครงการและวัตถุประสงค์ของโครงการมีความสอดคลอ้งกับสภาพปัญหาในชุมชน มีความต้องการในการแก้ปัญหาด้วยวิธีการดำเนินโครงการดังกล่าว การประเมินผลการอบรมเทคนิคการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อป้องกันปัญหาสารเสพติด สำหรับบุคลากรสาธารณสุข ได้รับการประเมินจากผู้เข้าอบรมว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับเหมาะสมมากถึงมากที่สุด ส่วนคู่มือการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชฃุมชนเพื่อป้องกันสารเสพติดในชุมชน ได้ผลการประเมินว่ามีความเหมาะสมมากถึงมากที่สุด การประเมินความพึงพอใจของผู้นำชุมชนที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อป้องกันสารเสพติด พบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจถึงพอใจมาก และจากการประชุมเชิงปฏิบัติการพบว่าผู้เข้าร่วมประชุมของทั้ง 4 ชุมชน ได้ร่วมคิดและกำหนดโครงการเพื่อการป้องกันสารเสพติดในชุมชนของแต่ละชุมชนจำนวน 2 ถึง 4 โครงการ เมื่อกำหนดโครงการแล้ว มีการดำเนินตามโครงการค่อนข้างสม่ำเสมอ มีการเผยแพร่ให้คนอื่นทราบเป็นส่วนใหญ่ และเมื่อได้ดำเนินการแล้ว ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจที่ได้ร่วมป้องกันสารเสพติดในชุมชนของตน ผลจากการดำเนินโครงการเพื่อป้องกันสารเสพติดในชุมชนทำให้ประชาชนในชุมชนนั้นส่วนใหญ่เห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการป้องกันสารเสพติดและลดการมั่วสุมของกลุ่มเยาวชนในชุมชนที่ใช้สารเสพติด ข้อเสนอแนะ ควรมีการสร้างภาคีและครือข่ายในการดำเนินงานกับภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อสร้างความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการทำงานอย่างครอบคลุมซึ่งอาจนำไปสู่การสร้างแนวร่วมจากชุมชนอื่น ๆ ที่ใกล้เคียง และสนับสนุนให้เกิดการแก้ปัญหาสารเสพติดด้วยมาตรการอื่น ๆ หลังจากพบว่าชุมชนประสบผลสำเร็จจากการมาตรการป้องกันด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน
married affairs sites cheat wife why do wifes cheat
what is in the abortion pill how much for abortion the morning after pill
free std testing dallas male std symptoms chlamydia throat
married and wanting to cheat want wife to cheat why cheat on your wife
watching my girlfriend cheat click my girlfriend cheated on me with my best friend
i cheated on my boyfriend and told him open my boyfriend cheated on me should i forgive him
did my girlfriend cheat link i want my girlfriend to cheat on me
would my boyfriend cheat should i tell my boyfriend i cheated on him i found out my boyfriend cheated on me
women cheat on their husbands infidelity in marriage why men cheat
cheats prashanthiblog.com infidelity in marriage
reasons why husband cheat why do wife cheat on husband how many men have affairs
the reward joke classic adult jokes jokes stories humor funny site put in plastic panties stories adult
horny sex stories blog.gobiztech.com reading sex stories
how married men cheat open reasons why husband cheat

Keywords: สารเสพติด, ชุมชน, ยาเสพติด, drug abuse, community

ปีที่เผยแพร่/Year: 2545

Address: โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ อุบลราชธานี กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 00041

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย