เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การฝึกอบรมลูกเสือเพื่อต่อต้าน 4 มหันตภัย

 

ผู้วิจัย/Authors: ขจรเกียรติ เครือประดับ

ชื่อเรื่อง/Title: การฝึกอบรมลูกเสือเพื่อต่อต้าน 4 มหันตภัย

แหล่งที่มา/Source: การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2, สุขภาพจิตกับยาเสพติด ปี 2546, หน้า 111. (วันที่ 19-21 สิงหาคม 2546 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร)

รายละเอียด / Details:

การฝึกอบรมลูกเสือเพื่อต่อต้าน 4 มหันตภัย มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตแก่เยาวชน ให้สามารถแก้ไขปัญหาชีวิตอย่างชาญฉลาด สร้างภูมิคุ้มกันให้ปลอดภัยจากยาเสพติด สื่อลามกอนาจาร การพนัน และการทะเลาะวิวาท ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตามแนวทางของการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ในโรงเรียนสีขาวทำให้เยาวชนเป็นคนดี มีความสุขและเป็นคนเก่งโดยใช้กระบวนการลูกเสือในการฝึกอบรม ส่งเสริมให้เกิดความสามัคคี มีมนุษยสัมพันธ์ มีภาวะผู้นำ มีความรับผิดชอบ ตระหนักและเห็นความสำคัญ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สื่อลามกอนาจาร การพนัน และการทะเลาะวิวาท โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชนในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 160 คน การสร้างหลักสูตรการฝึกอบรมลูเสือเพื่อต่อต้าน 4 มหันตภัย เป็นการบูรณาการกระบวนการลูกเสือ ทักษะชีวิต การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติด และโครงการโรงเรียนสีขาว โดยจัดกิจกรรม การฝึกอบรมแบบอยู่ค่ายพักแรม ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน โดยจัดฝึกอบรม 2 รุ่น ในปี พ.ศ. 2544 ผลการดำเนินการ ฝึกอบรมลูกเสือเพื่อต่อต้าน 4 มหันตภัย พบว่า 1. หลังการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเห็นด้นความรู้ ความเข้าใจ เนื้อหาสาระของหลักสูตรการฝึกอบรม และการนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ อยู่ในระดับมาก 2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เป็นนักเรียนที่มีลักษณะเป็นผู้นำ กล้าแสดงออก มีความประพฤติดี สามารถเป็นแบบอย่างแก่เพื่อนๆ ได้ 3. คณะวิทยากรเป็นผู้มีความสามารถ มีประสบการณ์ มีความตั้งใจจริง สามารถจัดกิจกรรมในการถ่ายทอดความรู้ได้เป็นอย่างดี ข้อเสนอแนะ สถานศึกษาควรใช้กิจกรรมลูกเสือ เป็นกิจกรรมหลักในการบูรณาการ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ ตลอดจนใช้ในการแก้ปัญหาสำคัญของประเทศชาติ โดยเฉพาะปัญหายาเสพติดต่อไป
did my girlfriend cheat link i want my girlfriend to cheat on me
i cheated on my husband now what just found out my husband cheated on me i cheated on my
would my boyfriend cheat site i found out my boyfriend cheated on me
wives that cheat femchoice.org how to cheat on wife
how do i know if my wife cheated my husband cheated with a man husband cheated wife
reasons why husband cheat keelingconsulting.com how many men have affairs

Keywords: ทักษะชีวิต, ลูกเสือ, เยาวชน, ยาเสพติด, โรงเรียนสีขาว, ค่าย, กลุ่มเสี่ยง, สารเสพติด, สุขภาพจิต

ปีที่เผยแพร่/Year: 2546

Address: สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Code: 00000020

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต