เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความสามารถของญาติในการดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภทในโครงการญาติมีส่วนร่วมของโรงพยาบาลสวนปรุง

 

ผู้วิจัย/Authors: นิศากร แก้วพิลา

ชื่อเรื่อง/Title: ความสามารถของญาติในการดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภทในโครงการญาติมีส่วนร่วมของโรงพยาบาลสวนปรุง

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ 2545

รายละเอียด / Details:

ผู้ที่เป็นโรคจิตเภทคือผู้ที่มีความบกพร่องในการทำหน้าที่ต่าง ๆ ได้แก่การดำเนินชีวิต การทำงาน การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น และการดูแลตนเอง ผู้ดูแลจึงต้องมีความสามารถในการดุแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภท การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชีงพรรณนา เพื่อศึกษาความสามารถในการดูแลของญาติในการดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภทในโครงการญาติมีส่วนร่วมของโรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่างเลือกแบบเฉพาะเจาะจงจากญาติผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภทที่เข้ามารับการรักษาแบบผู้ป่วยใน ระหว่างเดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ 2545 จำนวน 43 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ แบบสัมภาษณ์ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ข้อมูลทั่วไป และความสามารถของญาติในการดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภท ซึ่งผู้ศึกษาดัดแปลงมาจากแบบสอบถามของอิชยา เขื่อนมั่น และภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ ที่สร้างขึ้นตามแนวคิดการดูแลตนเองของโอเร็ม (1995) เครื่องมือได้ผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาและความเชื่อมั่นแล้ว วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ผลการศึกษาพบว่า ฐาติผู้ดูแลมีความสามารถในการดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภทโดยรวมอยู่ในระดับสูง สำหรับความสามารถรายด้าน พบว่าทุกด้านอยู่ในระดับสูงเช่นเดียวกันได้แก่ ด้านแรงจูงใจที่จะกระทำการดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภท ด้านความสนใจและเอาในใส่ในผู้ที่เป็นโรคจิตเภทในฐานะผู้ดูแล ด้านความสามารถในการจัดลำดับกิจกรรมการดูแลหรือระบบการดูแล และความสามารถที่จะปฏิบัติการดูแลอย่างต่อเนื่องและผสมผสานการดูแลเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในแบบแผนการดำเนินชีวิตส่วนบุคคล ครอบครัว และชุมชน ผลการศึกษาครั้งนี้ สามารถเป็นข้อมูลสำหรับพยาบาลในการส่งเสริมความสามารถของญาติในการดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภท
click here cheat on husband what is infidelity
married affairs sites online why do wifes cheat
what is an aspiration abortion abortion costs debate on abortion
how is aids transmitted statistics about hiv/aids worlds aids day
my girl friend cheated on me scottdangelo.com I cheated on my wife
watching my girlfriend cheat blog.zycon.com my girlfriend cheated on me with my best friend
would my boyfriend cheat dream that i cheated on my boyfriend i found out my boyfriend cheated on me
why do husband cheat link when married men cheat
wives that cheat husband watches wife cheat how to cheat on wife
women looking to cheat link when a husband cheats
married men affairs go reasons why husbands cheat
cheats read infidelity in marriage
erotic sex adult stories fiction free blog.gobiztech.com tamil sex stories readable

Keywords: ผู้ป่วยโรคจิต, โรคจิต, ครอบครัว, ญาติผู้ป่วยโรคจิต, ญาติมีส่วนร่วม, การดูแลผู้ป่วยโรคจิต, psychiatry, family, psychosis care

ปีที่เผยแพร่/Year: 2545

Address: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Code: 0004

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย