เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษานโยบายเพื่อพัฒนาสุขภาพจิตคนไทย

 

ผู้วิจัย/Authors: อภิชัย มงคล, วัชนี หัตถพนม,เอกอุมา วิเชียรทอง, สิวลี เปาโรหิตย์

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษานโยบายเพื่อพัฒนาสุขภาพจิตคนไทย

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ 2544 พ.ศ 2544

รายละเอียด / Details:

สืบเนื่องจากการศึกษาดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทย พบว่าองค์ประกอบของผู้ที่มีสุขภาพจิตดีประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลักคือ Mental State, Mental Capacity, Mental Quality, and Supporting Factors ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงได้ทำการศึกษาเพื่อให้ได้มาซึ่งผลสรุปของนโยบายและกลยุทธ์ในการพัฒนาสุขภาพจิตคนไทยให้มีสุขภาพจิตที่ดี ตามผลการศึกษาดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทย เพื่อประโยชน์ในการนำไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนนโยบายปฏิรูประบบงานสุขภาพจิตต่อไป
married affairs sites online why do wifes cheat
website cheat how often do women cheat on their husbands
my husband cheated on me what do i do link my husband is a cheat
how often do women cheat on their husbands blog.jrmissworld.com my husband cheated
why do husband cheat site when married men cheat
how to catch a cheat tolobel.com married men having affairs
my wife cheated now what how many people cheat women who cheat with married men
dating for married how women cheat meet to cheat

Keywords: นโยบาย. สุขภาพจิต, ประชาชน, ชุมชน, mental health, policy, Thai people

ปีที่เผยแพร่/Year: 2544

Address: โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาสุขภาพคนไทย ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทตามวาระการวิจัยแห่งชาติ ในภาวะวิกฤตเพื่อฟื้นฟูชาติ จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Code: 00035

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย