เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของผู้ป่วยที่รักษาด้วยยาต้านโรคจิต โรงพยาบาลศรีธัญญา The impact of using antipsychotic on psychotric patient's way of life

 

ผู้วิจัย/Authors: ศิริลักษณ์ สว่างวงศ์สิน, สุพัฒนา สุขสว่าง, ทิวาพร ฟูเฟื่อง

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของผู้ป่วยที่รักษาด้วยยาต้านโรคจิต โรงพยาบาลศรีธัญญา The impact of using antipsychotic on psychotric patient's way of life

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ 2544 พ.ศ 2544

รายละเอียด / Details:

ปัญหาสุขภาพจิต มีการเปลี่ยนแปลงที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ องค์การอนามัยโลกได้เล็งเห็น และตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช จึงได้กำหนดให้ปี 2544 เป็นปีแห่งสุขภาพจิต เพื่อให้สังคมหันมาสนใจปัญหาทางด้านสุขภาพจิต โดยเฉพาะผู้ป่วยด้วยโรคทางจิต ให้ได้รับการดูแลและช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของผู้ป่วยที่รักษษด้วย ยาต้านโรคจิต และความต้องการของผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลศรีธัญญา เนื่องในปีสุขภาพจิตโลก กลุ่มตัวอย่าง เป็นผู้ป่วยที่ใช้บริการแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศรีธัญญา จำนวน 200 คน สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่ เมษายน-มิถุนายน 2544 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความยุ่งยากมากขึ้นในชีวิต จากการป่วยทางจิตมากที่สุด ในด้านเศรษฐกิจ ร้อยละ 59.5 รองลงมาด้านครอบครัวและการทำงาน ร้อยละ 40.0 และร้อยละ 32.5 ตามลำดับ ผลการรักษาที่สำคัญที่สุดของผู้ป่วย ได้แก่ การควบคุมอารมณ์ได้ ร้อยละ 50.5 รองลงมา ได้แก่ การมีชีวิตตามปกติ ร้อยละ 49.5 และกลุ่มตัวอย่างมีอาการข้างเคียงจากการใช้ยาต้านโรคจิต มากที่สุดได้แก่ อาการ ง่วง เซื่องซึม และอาการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต ร้อยละ 41.0 ทำให้ขาดความมั่นใจที่จะอยู่คนเดียว ร้อยละ 27.5 ครึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่างเคยหยุดยา หรือลดขนาดยาที่รับประทาน โดยไม่ได้รับความเห็นจากแพทย์ และเคยมาอาการกำเริบเพราะไม่ได้รับประทานยาหรือลดยา โดยไม่ได้รับความเห็นจากแพทย์ ร้อยละ 45.5 ร้อยละ 52.0 ไม่ทราบว่าชนิดของยาที่รับประทาน การได้รับข้อมูลส่วนใหญ่จากแพทย์ ร้อยละ 66.30 รองลงมา ได้แก่ พยาบาล ร้อยละ 44.0 ความต้องการ/ปรารถนา ของผู้ป่วยจิตเวชกลุ่มตัวอย่างเนื่องในปีสุขภาพจิตโลกมากที่สุด ได้แก่ การไม่ป่วยกลับซ้ำอีก ร้อยละ 67.0 รองลงมา ได้แก่ การสามารถซักถามแพทย์ได้อย่างละเอียดระหว่างการรักษา การมีงาน/รายได้ที่มั่นคง การมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และการยอมรับสนับสนุนจากสังคม ร้อยละ 52.0 51.5 39.0 และ 36.0 ตามลำดับ สิ่งที่ต้องการให้ปรับปรุงเกี่ยวกับยาต้านโรคจิต ได้แก่ อาการข้างเคียงที่เกิดขึ้น ราคายาที่แพง สำหรับการบริการ คือ บริการที่ช้า รอนาน จากการศึกษาครั้งนี้ ชี้ให้เห็นว่า ควรมีการพัฒนา/ปรับปรุงระบบบริการในด้านการให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลต่อเนื่องของการรักษาด้วยยาด้านโรคจิต วิธีการปฏิบัติในการดูแลตนเอง รวมทั้งการจัดบริการอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ป่วยจิตเวช
unfaithful spouse cheat husband
My wife cheated on me click here all wives cheat
free abortion pill what are the risks of abortion when to get abortion
home remedies for abortion how much does abortion cost ru486 abortion pill
what is in the abortion pill website the morning after pill
how to spot a cheater how many people cheat open
what is an aspiration abortion abortion clinic nyc debate on abortion
spy phone apps android go spyware for android phone
would my boyfriend cheat site i found out my boyfriend cheated on me
when your wife cheats my wife cheated now what do i do i want my wife to cheat on me
my wife cheated now what read women who cheat with married men
lesbian sex stories stories of train sex sex stories sites
why married men have affairs click married men cheat with men
cheaters women who love to cheat all women cheat

Keywords: ยาต้านโรคจิต, ยารักษาโรคจิต, ยา, การดำเนินชีวิต, ผู้้ป่วยโรคจิต, drugs, antipsychotic, major tranquilizer, life style

ปีที่เผยแพร่/Year: 2544

Address: ศูนย์สุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 00034

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย