เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: โครงการสัมมนาญาติผู้ป่วยโรคจิตและอสม. ในการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง

 

ผู้วิจัย/Authors: วรางรัตน์ ทะมังกลาง

ชื่อเรื่อง/Title: โครงการสัมมนาญาติผู้ป่วยโรคจิตและอสม. ในการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 7 ปี 2544 "ความสุขที่พอเพียง" วันที่ 5-7 กันยายน 2544. หน้า 70

รายละเอียด / Details:

บทนำ /วัตถุประสงค์ โรคจิตจัดเป็นปัญหาสำคัญโรคหนึ่งและเป็นโรคเรื้อรังที่ต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานทั้งในด้านการรักษาด้วยยาและการดูแลทางสังคมจิตใจควบคู่กันไป ผู้ป่วยต้องใช้เวลาอยู่กับญาติในชุมชนมากกว่าอยู่โรงพยาบาล สาเหตุหนึ่งที่มำให้ผู้ป่วยอาการกำเริบ ต้องกลับมารักษาซ้ำในโรงพยาบาลบ่อยๆ คือ ญาติขาดความรู้ ความเข้าใจ เรื่องโรคจิตและการดูแลผู้ป่วยขณะอยู่บ้าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ญาติผู้ป่วยโรคจิต และ อสม. มีความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคจิต และวิธีการดูแลผู้ป่วยขณะอยู่ที่บ้าน - วิธีการ - แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนคือ 1. ขั้นเตรียมการ ดำเนินงานสำรวจผู้ป่วยโรคจิตที่อยู่ในเขต อำเภอต่างๆ เพื่อจัดลำดับตามความสำคัญของปัญหา ประชุมคณะทำงานเตรียมการดำเนินงานสัมมนา 2.ขั้นดำเนินการ จัดสัมมนาให้ญาติผู้ป่วยโรคจิตและอสม. ในเขต 4 อำเภอคือ อำเภอเพ็ญ อำเภอน้ำโสม อำเภอศรีธาตุ และอำเภอสร้างคอม อำเภอละ 1 วัน โดนการบรรยายและประชุมกลุ่มย่อย 3. ขั้นประเมินผลโครงการ ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปโครงการ - ผลการดำเนินการ พบว่ามีญาติผู้ป่วยโรคจิตเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 100 คน อสม. 110 คน รวม 210 คน แบ่งออกเป็นเขต อำเภอเพ็ญ 51 คน อำเภอน้ำโสม 48 คน อำเภอศรีธาตุ 52 คน และอำเภอสร้างคอม 59 คน ผู้เข้าร่วมสัมมนาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 76.5 อายุเฉลี่ยอยู่ในช่วง 41-50 ร้อยละ 33.3ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ คือ ประถมศึกษา ร้อยละ 88.2 สถานภาพสมรสคู่ ร้อยละ 82.4 และอาชีพส่วนใหญ่ คือ เกษตรกรรม ร้อยละ 88.2 เมื่อเปรียบเทียบความรู้ของผู้เข้าร่วมสัมมนาก่อนและหลังสัมมนา พบว่า ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกอำเภอมีความรู้เพิ่มขึ้นมากกว่า ก่อนการสัมมนาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
how do i know if my wife has cheated link what is infidelity
home remedies for abortion open ru486 abortion pill
how to spot a cheater how many people cheat open
will my husband cheat again cheat on wife wife affair
how is aids transmitted statistics about hiv/aids worlds aids day
aids pictures symptoms aids testing aid symptoms
how often do women cheat on their husbands why do women cheat with married men my husband cheated
i cheated on my husband how do i fix it sigridw.com i cheated on my husband with a woman
erotic stories images violent sex open boys suck boys dick sex stories
why married men have affairs married affairs sites married men cheat with men

Keywords: สัมมนาญาติผู้ป่วยโรคจิต, โรคจิต, ผู้ป่วยโรคจิต, จิตเวช, สัมมนา, ครอบครัว

ปีที่เผยแพร่/Year: 2544

Address: โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000330

ISSN/ISBN: 974-296-076-3

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต