เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: คุณภาพการปรึกษาก่อนและหลังการตรวจเลือดหาเชื้อไวรัสเอดส์ในเขต 10

 

ผู้วิจัย/Authors: สุนทร ศรีโกไสย

ชื่อเรื่อง/Title: คุณภาพการปรึกษาก่อนและหลังการตรวจเลือดหาเชื้อไวรัสเอดส์ในเขต 10

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ 2544 พ.ศ 2544

รายละเอียด / Details:

การวิจัยเชิงสำรวจครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินคุณภาพการปรึกษาก่อนและหลังการตรวจเลือดหาเชื้อไวรัสเอดส์กรณีผลเลือดเป็นลบ กลุ่มตัวอย่างเลือกแบบเฉพาะเจาะจงจากผู้มารับบริการปรึกษาก่อนการตรวจเลือดและหลังการตรวจเลือด กรณีผลเลือดเป็นลบในโรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลทั่วไปในพื้นที่เขตการสาธารณสุขที่ 10 ระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม 2543 จำนวน 1,320 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบประเมินความคิดเห็นหลังรับบริการปรึกษาหลังการตรวจเลือดกรณีผลเลือดเป็นลบ ความเชื่อมั่นของเครื่องมือที่ได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติโดยวิธี 1) Expert Panel และ Gold Standard โดยผู้เชี่ยวชาญผู้ปฏิบัติในจังหวัดเชียงใหม่ และวิทยากรแกนนำกรมสุขภาพจิต 2) การทดลองใช้โดยผู้รับบริการในเขต 10 ได้ค่าความเชื่อมั่น (Cronbach alpha) เท่ากับ 0.99 และ 3) Expert panel ในการสัมมนาเครือข่ายครั้งที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
wife cheaters website open
spy phone free download spyware mobile texting spyware
my girl friend cheated on me scottdangelo.com I cheated on my wife
i cheated on my husband how do i fix it click i cheated on my husband with a woman
married men affairs marcandela.com reasons why husbands cheat
how married men cheat read reasons why husband cheat

Keywords: เอดส์, การปรึกษา, คุณภาพการปรึกษา, ไวรัสเอดส์, ตรวจเลือด, counseling, aids.

ปีที่เผยแพร่/Year: 2544

Address: งานป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและบริการสุขภาพจิต โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

Code: 00033

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย