เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: รูปแบบการช่วยเหลือผู้ป่วยล่ามขัง : กรณีศึกษา

 

ผู้วิจัย/Authors: วรางรัตน์ ทะมังกลาง

ชื่อเรื่อง/Title: รูปแบบการช่วยเหลือผู้ป่วยล่ามขัง : กรณีศึกษา

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 7 ปี 2544 "ความสุขที่พอเพียง" วันที่ 5-7 กันยายน 2544. หน้า 69

รายละเอียด / Details:

บทนำ /วัตถุประสงค์ ผู้ป่วยล่ามขังเป็นความสิ้นหวังของญาติและครอบครัว ในการดูแลผู้ป่วยโรคจิต ญาติรู้สึกท้อแท้กับการดูแลผู้ป่วยเป็นอย่างมาก การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค ์เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชที่ถูกล่ามขัง รวมทั้งเพื่อให้ผู้ป่วยจิตเวชที่ถูกล่ามขังได้รับการปลดปล่อยและได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง สามารถดำรงชีวิตอยู่ในครอบครัวและชุมชนได้อย่างปกติสุข - วิธีการ การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษา (Case Study) ผู้ป่วยจิตเวชถูกล่ามขัง จำนวน 1 ราย ล่ามขังเป็นเวลา 4 ปี ดำเนินการโดยติดตามเยี่ยมผู้ป่วยจิตเวชที่ถูกล่ามขังในชุมชนกับ อสม. ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ และได้มีการวางแผผนให้การช่วยเหลือ 4 ระยะ คือระยะที่ 1 การให้การช่วยเหลือในระยะวิกฤติ ระยะที่ 2 การให้การช่วยเหลือขณะผู้ป่วยอยู่ในโรงพยาบาล ระยะที่ 3 การเตรียมพร้อมครอบครัวและชุมชนก่อนที่จะส่งผู้ป่วยกับภูมิลำเนา ระยะที่ 4 ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยในชุมชนหลังจากจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล - ผลที่ได้ 1. ญาติปรับเปลี่ยนแนวคิดที่จะล่ามขังผู้ป่วยโดยนำผู้ป่วยมารับการรักษาอย่างถูกต้อง มีความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยจิตเวชมากขึ้น เกิดทัศนคติที่ดีต่อผู้ป่วยและมีกำลังใจที่จะดูแลผู้ป่วยต่อไป 2. ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชนมากขึ้น และมีทัศนคติที่ดีต่อผู้ป่วยและครอบครัวและพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยและครอบครัวอย่างเต็มที่ 3. ผู้ป่วยมีอาการดีมากขึ้น สามารถช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันได้ด้วยตนเอง ช่วยเหลืองานในครอบครัวและประกอบอาชีพได้ 4. ทำให้เกิดความร่วมมือในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชแบบครบวงจรระหว่าง รพท. รพช. สสอ. สอ.ร่วมกับชุมชน ผู้ป่วยจึงได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง
My wife cheated on me click all wives cheat
website read here i dreamed my husband cheated on me
website my wife cheated on me now what how often do women cheat on their husbands
i cheated on my boyfriend and told him open my boyfriend cheated on me should i forgive him
my husband cheated femchoice.org dating for married people
my wife cheated now what how many people cheat women who cheat with married men
married men affairs marcandela.com reasons why husbands cheat
indian sex stories sex stories sites adult sex stories teacher student
why married men have affairs married affairs sites married men cheat with men
dating for married women who love to cheat meet to cheat
free indian sex stories femchoice.org interactive adult stories

Keywords: โซ่ตรวน, ล่ามขัง, ผู้ป่วยทางจิต, ผู้ป่วยจิตเวช, โรคจิต, จิตเวช, ปลดโซ่ตรวน, จิตเวชุมชน, รูปแบบการช่วยเหลือ, restrient, psychiatry, psychosis

ปีที่เผยแพร่/Year: 2544

Address: โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000329

ISSN/ISBN: 974-296-076-3

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต