เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาเปรียบเทียบการดำเนินงานจิตเวชเชิงรุกในโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นระหว่างรูปแบบการดูแลสุขภาพที่บ้าน และรูปแบบการจัดการผู้ป่วยรายกรณี (Case management)

 

ผู้วิจัย/Authors: นวพร ตรีโอษฐ์

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาเปรียบเทียบการดำเนินงานจิตเวชเชิงรุกในโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นระหว่างรูปแบบการดูแลสุขภาพที่บ้าน และรูปแบบการจัดการผู้ป่วยรายกรณี (Case management)

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 7 ปี 2544 "ความสุขที่พอเพียง" วันที่ 5-7 กันยายน 2544. หน้า 68

รายละเอียด / Details:

บทนำ การดำเนินงานจิตเวชเชิงรุก ของโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสุขภาพและยกระดับการพึ่งพาตนเองของผู้รับบริการ เป็นการประสานงานระหว่าง โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น และแหล่งสนับสนุนอื่นๆ ในชุมชนเพื่อศึกษา ถึงผลการดำเนินงานจิตเวชเชิงรุก ของโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น จากกรณีศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง การดูแลสุขภาพที่บ้าน และการจัดการผู้ป่วยรายกรณี (Case management) - วิธีการศึกษา 1. ดูแลผู้ป่วยในรูปแบบงานโซนจังหวัดเพื่อให้เกิดระบบส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ 2. วางแผนการดูแลผู้ป่วยโดยทีมสหวิชาชีพ และจัดทำ Case map เพื่อเป็นแนวทางในการดูแล - ผลการศึกษา -จากผลการศึกษาพบว่า การดำเนินงานจิตเวชเชิงรุก เป็นบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการและครอบครัว มีคว่ามต่อเนื่อง ผสมผสาน มีการวางแผผนในการให้บริการ ทำให้เกิดการบริการแบบองค์รวม และการดูแลรูปแบบ การจัดการผู้ป่วยรายกรณี (Case management) สามารถกำหนดระยะเวลาในการอยู่โรงพยาบาล และควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
website cheat how often do women cheat on their husbands
how do i know if my wife has cheated click what is infidelity
abortion personal stories longrangesystems.net suction abortion
how to cheat on my husband site my wife cheated
i want to cheat on my girlfriend my girlfriend thinks i cheated on her will my girlfriend cheat
watching my girlfriend cheat click my girlfriend cheated on me with my best friend
women wanting to cheat blog.itracsigns.com how to tell my husband i cheated
how to cheat with a married woman beautiful women cheat infidelity signs
why married men cheat on their wives thesailersweb.com cheat on my wife
erotic stories images violent sex open boys suck boys dick sex stories

Keywords: โซนจังหวัด, โซน, จิตเวชเชิงรุก, โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น, รูปแบบการดูแลสุขภาพที่บ้าน , รูปแบบการดูแล, จิตเวชชุมชน. Zone ward, zone ward

ปีที่เผยแพร่/Year: 2544

Address: โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000328

ISSN/ISBN: 974-296-076-3

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต