เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การขยายผลโครงการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคจิตแบบครบวงจร

 

ผู้วิจัย/Authors: สุวดี ศรีวิเศษ

ชื่อเรื่อง/Title: การขยายผลโครงการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคจิตแบบครบวงจร

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 7 ปี 2544 "ความสุขที่พอเพียง" วันที่ 5-7 กันยายน 2544. หน้า 66-67

รายละเอียด / Details:

บทนำ/วัตถุประสงค์ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นได้ดำเนินโครงการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคจิตแบบครบวงจร ในปี 2543 ใน 1 อำเภอนำร่อง และปี พ.ศ. 2544 จึงได้ดำเนินการขยายผลในอำเภออื่นๆที่สนใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลการขยายผลโครงการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคจิตแบบครบวงจรว่าเป็นประการใด ในด้านความรู้ของเจ้าหน้าที่ อสม. และญาติผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วย ในด้านการปฏิบัติซึ่งส่งผลให้ลดอัตราการเจ็บป่วยซ้ำ และล่ามขังในชุมชน 2) ศึกษาปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานตามโครงการ -วิธีการ คัดเลือกอำเภอที่มีความพร้อมในการดำเนินงานจากอำเภอที่สมัครใจ 5 อำเภอ เหลือ 2 อำเภอ คืออำเภออากาศอำนวยและอำเภอกุสุมาลย์จัดอมรมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขรวมกันทั้ง 2 อำเภอ จำนวน 1 รุ่นมีผู้เข้าอบรม 45 คน ระยะเวลาอบรม 1 วัน จัดอบรมญาติผู้ป่วยและอสม. อำเภอละ 2 รุ่น รุ่นละ 1 วัน จำนวน 286 คน หลังจากนั้นให้ผู้เข้าอบรมนำความรู้ไปใช้ เช่นดูแลผู้ป่วยโรคจิตรายเก่า ค้นหาผู้ป่วยโรคจิตรายใหม่รวบรวมปัญหาอุปสรรคไว้เพื่อประเมินผลภายหลังอบรม 3 เดือน และ 6 เดือน ตามลำดับ จากการประเมินผลด้านความรู้ และทัศนคติมีแบบประเมินโดยให้ผู้เข้ารับการอบรมตอบก่อนและหลังรับการอบรม มีการประเมินผลการอบรมในภาพรวม นำข้อมูลทั้งหมดมาแจกแจงความถี่ ร้อยละ และใช้สถิติ T-test เพื่อทดสอบความรู้ทัศนคติเปรียบเทียบก่อนและหลังการอบรม - ผลที่ได้ พบว่า เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ญาติผู้ป่วยและอสม. มีความรู้ก่อนและหลังการอบรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P=0.001) ในด้านทัศนคติ ญาติผู้ป่วยและอสม. ก่อนการอบรมมีทัศนคติด้านบวกเป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 83.6) หลังอบรมมีทัศนคติด้านบวกเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 87.1) สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขคะแนนทัศนคติก่อนและหลังการอบรม ไม่แตกต่างกันอย่างมี นัยสำคัญทางสถิติ (P=0.216) การประเมินผลในภาพรวมทั้งของญาติผู้ป่วยอสม. และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากเป็นส่วนมาก - สำหรับผลการปฏิบัติงานหลังการอบรมไปแล้ว 3 เดือน พบว่า ผู้เข้าอบรมได้นำความรู้ไปปฏิบัติจริงเพื่อดูแลผู้ป่วยโรคจิตจำนวน 168 คน คน อสม. ได้ติดตามเยี่ยมผู้ป่วย 392 ราย จำนวน 392 ครั้ง ส่วนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้ติดตามเยี่ยม 148 ราย จำนวน 233 ครั้ง สามารถค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ตามแบบคัดกรองโรคจิตได้ 16 ราย และผู้ป่วยทุกรายได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลชุมชนใกล้บ้าน และมีระบบการดูแลผู้ป่วยโรคจิตในชุมชนเป็นรูปธรรมชัดเจน สำหรับผู้ป่วยล่ามขังก่อนดำเนินงานมีผ็ป่วยล่ามขัง 15 คน ได้ปลดปล่อยการล่ามขังจำนวน 11 คน ส่วนผู้ป่วยที่ยังล่ามขังจำนวน 4 คน ได้รับการรักษาโรคจิตที่บ้าน - โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้การดูแลเรื่องยา โดยประสานกับแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชน และกำลังเตรียมความพร้อมของญาติในการปลดปล่อยผู้ป่วย ถ้าผู้ป่วยอาการทางจิตดีขึ้น หรือถ้ารักษาแล้วอาการทางจิตยังคงอยู่ อาจจะนำผู้ป่วยมารักษาในโรงพยาบาลจิตเวชต่อไป สำหรับผู้ป่วยโรคจิต จำนวน 168 คน ขณะดำเนินโครงการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจิตเวช 3 คน
link unfaithful husband why women cheat on husbands
why men have affairs go redirect
how to cheat on my husband site my wife cheated
would my boyfriend cheat i think my boyfriend cheated i had a dream that my boyfriend cheated on me
how to cheat with a married woman west-bot.com my wife cheated on me with my father
how to cheat on wife letter to husband who cheated why wife cheated
written adult stories with animals and humans having sex femchoice.org adult baby girl stories
what makes husbands cheat I cheated on my husband percentage of women who cheat

Keywords: ดูแลผู้ป่วยโรคจิตแบบครบวงจร, จิตเวชชุมชน, ผู้ป่วยโรคจิต, จิตเวช, ผู้ป่วยจิตเวช

ปีที่เผยแพร่/Year: 2544

Address: โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000327

ISSN/ISBN: 974-296-076-3

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต