เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ผลการใช้โปรแกรมปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผีปอบต่อความเครียดในผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผีปอบ หมู่บ้านท่าแร่ จ. สกลนคร : กรณีศึกษา

 

ผู้วิจัย/Authors: วัชนี หัตถพนม

ชื่อเรื่อง/Title: ผลการใช้โปรแกรมปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผีปอบต่อความเครียดในผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผีปอบ หมู่บ้านท่าแร่ จ. สกลนคร : กรณีศึกษา

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 7 ปี 2544 "ความสุขที่พอเพียง" วันที่ 5-7 กันยายน 2544. หน้า 65

รายละเอียด / Details:

บทนำ/วัถุประสงค์ ความเชื่อของชุมชนในสังคมอีสานเรื่อง ผีปอบ สืบทอดกันมานานและส่งผลกระทบต่อผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผีปอบด้วยการตัดสินจากสังคมให้ย้ายที่อยู่ไปปลูกสร้างบ้านใหม่ในที่อื่น ถูกรังเกียจต้องดำรงชีวิตอย่างโดดเดดี่ยว การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผีปอบและชุมชน ให้สามารถจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ถูกกล่าวหามีความเครียดในระดับปกติรวมทั้งชุมชนเปิดโอกาสให้ถูกกล่าวหาใช้ชีวิตอยู่ร่วมในชุมชนได้ - วิธีการ การศึกษาครั้งนี้เป็นกรณีศึกษา (case study) ในผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผีปอบจำนวน 1 ราย ซึ่งกำลังตกเป็นข่าวและบุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่ร้องขอความช่วยเหลือ มีการวัดระดับความเครียดในผู้ที่ถูกกล่าวหาก่อนและหลังการใช้โปรแกรมปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผีปอบ ซึ่งโปรแกรมนี้ประกอบด้วยการให้ความช่วยเหลือตามสภาพปัญหาโดยทีมสหวิชาชีพ เน้นกลยุทธที่ทำให้สามารถจัดการจัดการกับปัญหาได้อย่างเหมาะสม การสนับสนุนให้มีพี่เลี้ยงในชุมชน การนำกระบวนการกลุ่มมาใช้ในการแก้ปัญหาในชุมชนโดยการจัดตั้งกลุ่มแก้ไขปัญหา สนับสนุนให้ชุมชนได้แสดงออกทั้งพฤติกรรม ความคิด ความรู้สึกและวีการแก้ไขปัญหที่จะส่งเสริมให้การอยู่ร่วมกันในชุมชนมีความสงบสุข โดยการคัดเลือกผู้นำชุมชนมาทำหน้าที่เป็นผู้นำกลุ่ม - ผลที่ได้ ผลการศึกษา พบว่า ผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผีปอบและชุมชนสามารถเผชิญปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ชีวิตในชุมชนได้อย่างสงบสุขโดยปฏิบัติตามข้อตกลงขอองชุมชน และภายหลังการใช้โปรแกรมปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผีปอบ พบว่า คะแนนความเครียดอยู่ในระดับปกติ
how do i know if my wife has cheated link what is infidelity
how to spot a cheater how many people cheat open
i want to cheat on my girlfriend my girlfriend thinks i cheated on her will my girlfriend cheat
cheat on my girlfriend girlfriend cheated on me watching my girlfriend cheat
wives that cheat femchoice.org how to cheat on wife
looking to cheat click my husband cheated on me
cheats read infidelity in marriage
college girl first time sex stories and pictures click adult interactive stories
cheaters women who love to cheat all women cheat
dating for married women who love to cheat meet to cheat

Keywords: ผีปอบ, สุขภาพจิต, ความเครียด, กรณีศึกษา, การพยาบาลจิตเวช, ชุมชน, จิตเวชชุมชน, ปฏิบัติการพยาบาล

ปีที่เผยแพร่/Year: 2544

Address: โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000326

ISSN/ISBN: 974-296-076-3

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต