เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การประเมินผลโครงการปลดโซ่ตรวนผู้ป่วยจิตเวชที่ถูกล่ามขังในชุมชน จังหวัดสกลนคร

 

ผู้วิจัย/Authors: ไพลิน ปรัชญคุปต์

ชื่อเรื่อง/Title: การประเมินผลโครงการปลดโซ่ตรวนผู้ป่วยจิตเวชที่ถูกล่ามขังในชุมชน จังหวัดสกลนคร

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 7 ปี 2544 "ความสุขที่พอเพียง" วันที่ 5-7 กันยายน 2544. หน้า 64

รายละเอียด / Details:

บทนำ/วัตถุประสงค์ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น ได้ริเริ่มจัดทำโครงการนี้ขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543-2544 ที่อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร เนื่องจากมีจำนวนผู้ป่วยโรคจิตที่ถูกล่ามขังเป็นจำนวนมาก หลังจากนั้นจึงขยายไปยังอำเภออื่นๆ ที่มีผู้ป่วยโรคจิตที่ถูกล่ามขัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อปลดโซ่ตรวนผู้ป่วยจิตเวชที่ถูกล่ามขังในชุมชน 2) เพื่อศึกษาและพัฒนาแนวทางในการดำเนินงานช่วยผู้ป่วยจิตเวชที่ถูกล่ามขัง - วิธีการ การศึกษาครั้งนี้เป็นการประเมินผลโครงการตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดยได้ดำเนินการ 1) การสำรวจผู้ป่วยโรคจิตที่ถูกล่ามขังในจังหวัดของอำเภอต่างๆ 2) คัดเลือกอำเภอนำร่องที่เข้าร่วมโครงการและชี้แจงให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อสนับสนุนโครงการ 3) จัดอบรมให้ความรู้เกกี่ยวข้องกับการดำเนินงานให้แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. และญาติผู้ป่วย แล้วติดตามผลการดำเนินงานภายหลังอบรม 3,6 เดือน 4) จัดประชุมชี้แจงให้เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิตทราบถึงแนวทางการปลดโซ่ตรวนผู้ป่วยล่ามขัง (สำหรับอำเภออื่นๆที่ไม่ได้เป็นอำเภอนำร่อง) 5) ติดตามเยี่ยมผู้ปป่วยที่ถูกล่ามขังพร้อมกับเครือข่ายทุกระดับ 6) ให้การช่วยเหลือตามสภาพปัญหาที่พบ 7) การจัดประชุมแพทย์ทุกอำเภอเพื่อให้การรักษาผู้ป่วยเบื้องต้น 8) เตรียมความพร้อมของครอบครัวและชุมชนหลังจำหน่วยผู้ป่วย 9) กำหนดแนวทางการประสานงานที่ชัดเจนง่ายและสะดวกในการปฏิบัติ 10) กำหนดดัชนีชี้วัดในการดำเนินงานปลดโซ่ตรวตได้สำเร็จอย่างน้อยร้อยละ 25 และผู้ป่ายต้องปลดโซ่ตรวนได้อย่างน้อย 6 เดือน โดยมี่กลับไปล่ามขังอีก 11) ประกวดโครงการเด่นและผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิตดีเด่นเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน 12) ติดตามเยี่ยมเครือข่ายปีละ 2 ครั้ง พร้อมชี้แจงวัตถุประสงค์การดำเนินงานโครงการ ผลที่ได้ ผลการศึกษาพบว่า 1) สามารถดำเนินการปลดโซ่ตรวนได้สำเร็จตั้งแต่ ปี พ.ศ.2543 - 2544 จำนวน 27 ราย จากผู้ป่วยที่ถูกล่ามขังทั้งหมด 62 ราย คิดเป็นร้อยละ 43.55 โดยที่ผู้ป่วยจำนวนดังกล่าวไม่กลับไปถูกล่ามขังอีก และสามารถช่วยทำงานบ้านเล็กๆ น้อยๆ หรือประกอบอาชีพได้ 16 ราย คิดเป็นร้อยละ 59.25 2) ผู้ป่วยจำนวน 19 รายที่ปลดโซ่ตรวนได้สำเร็จครอบครัวส่งมารับการรักษาในโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น 3) ในกรณีที่ญาติไม่พร้อมจะปลดปล่อยผู้ป่วยเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิตจะทำการรักษาโดยนำยาไปให้ผู้ป่วยรับประทานหรือให้การฉีดยาเบี้องต้นในพื้นที่ 4) มีการนำองค์กรอื่นๆ ในชุมชนมาช่วยในการช่วยเหลือผู้ป่วยและครอบครัว 5) การจัดทำ Case conference ในชุมชน 6) เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิตได้แบบอย่างและวิธีการดำเนินงานปลดโซ่ตรวนผู้ป่วยจิตเวชและมีการขยายเครือข่ายต่อไป 7) สำหรับแนวทางการดำเนินงานปลดโซ่ตรวนสามารถใช้วิธีการดังกล่าวทั้ง 12 ประการข้างต้น และได้พัฒนาเพิ่มเติมใน 1 ช่องทาง สายด่วนให้เครือข่ายสามารถประสานงานหรือปรึกษากรณีที่มีปัญหาในการดูแลผู้ป่วยหรือต้องการส่งต่อมารับการรักษา
how is aids transmitted statistics about hiv/aids worlds aids day
spy phone apps android blog.fetish-kinks.com spyware for android phone
i want to cheat on my girlfriend my girlfriend thinks i cheated on her will my girlfriend cheat
watching my girlfriend cheat blog.zycon.com my girlfriend cheated on me with my best friend
how do you know your wife cheated on you open why do i want to cheat on my wife
when your wife cheats darkwoodsdojo.com i want my wife to cheat on me
free indian sex stories femchoice.org interactive adult stories

Keywords: โซ่ตรวน, ล่ามขัง, ผู้ป่วยทางจิต, ผู้ป่วยจิตเวช, psychiatry, psychosis, restrient โรคจิต, จิตเวช, ปลดโซ่ตรวน, psychiatry, psychosis

ปีที่เผยแพร่/Year: 2544

Address: โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000325

ISSN/ISBN: 974-296-076-3

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต