เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: โครงการปลดโซ่ตรวนผู้ป่วยทางจิตที่ล่ามขัง จังหวัดกาฬสินธุ์

 

ผู้วิจัย/Authors: วรรณภา สาโรจน์

ชื่อเรื่อง/Title: โครงการปลดโซ่ตรวนผู้ป่วยทางจิตที่ล่ามขัง จังหวัดกาฬสินธุ์

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 7 ปี 2544 "ความสุขที่พอเพียง" วันที่ 5-7 กันยายน 2544. หน้า 62

รายละเอียด / Details:

บทนำ องค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้ปี 2544 เป็นปีแห่งการดูแลสุขภาพจิตโดยมีคำขวัญว่า " Stop Exclusion-Dare to Care" หรือ ผู้ป่วยทางจิต อย่าคิดผลักไส ควรมีน้ำใจ ห่วงใยเยียวยา เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ที่มีปัญหาทางจิต กรมสุขภาพจิตจึงมีนโยบายให้โรงพยาบาลจิตเวชทุกแห่ง จัดให้มีโครงการปลดโซ่ตรวนผู้ป่วยทางจิตที่ถูกล่ามขังขึ้น สำนักผู้ช่วยผู้อำนวยการจังหวัดกาฬสินธุ์ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวจึงดำเนินโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลดโซ่ตรวนผู้ป่วยล่ามขังในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ - วิธีดำเนินงาน แบ่งออกเป็ย 3 ขั้นตอน คือ 1. ขั้นเตรียมการ ดำเนินการประชุมทีมสุขภาพจิตจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อวางแผนดำเนินงาน สำรวจผู้ป่วยทางจิตที่ถูกล่ามขังในจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้งหมดวางแผนติดตามเยี่ยมและประสานงานกับเครือข่ายสุขภาพจิตจังหวัดกาฬสินธุ์ 2. ขั้นดำเนินการ ทีมสุขภาพจิตจังหวัดกาฬสินุ์ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น พร้อมด้วยเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิตจังหวัดกาฬสินธุ์ออกติดตามเยี่ยมผู้ป่วยทางจิตที่ถูกล่ามขัง เพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจของญาติในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชและสาเหตุของการล่ามขัง ให้ความรู้/คำแนะนำญาติในการดูแลผู้ป่วยทางจิตพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือผู้ป่วยร่วมกับญาติและเจ้าหน้าที่เครือข่ายสุขภาพจิตในพื้นที่ ประสานกับเจ้าหน้าที่เครือข่ายในการให้ความช่วยเหลือญาติหากมีปัญหา เช่น การทำบัตรสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลและการประสานงานกับแพทย์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการขอให้ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่ รพ. จิตเวชขอนแก่นเป็นต้น 3. ขั้นประเมินผล ประเมินจากการลดลงของอัตราล่ามขังผู้ป่วยทางจิต - ผลการดำเนินงาน จากการสำรวจผู้ป่วยทางจิตที่ถูกล่ามขังในจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้งหมด 29 ราย เป็นชาย 19 ราย หญิง 10 ราย กระจายอยู่ใน 9 อำเภอ และ 4 กิ่งอำเภอ อำเภอที่มีการล่ามขังมากที่สุดคือ กุฉินารายณ์ ล่ามขัง 5 ราย ทีมสุขภาพจิตได้ออกเยี่ยมผู้ป่วยทุกราย พบว่าเหตุ ที่ทำให้ผู้ป่วยถูกล่ามขังส่วนใหญ่เนื่องจาก อาละวาด ทำร้ายร่างกาย ทำลายสิ่งของ ไม่ยอมรับประทานยาทำให้มีอาการกำเริบ อายุส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 30-40 ปี ระยะเวลาที่ถูกล่ามขังมากที่สุด 30 ปี รองลงมาคือ 20 ปี น้อยที่สุด 2 เดือน ผลการดำเนินงานสามารถช่วยให้ผู้ป่วยทางจิตที่ถูกล่ามขังได้รับการปลดโซ่ตรวน จำนวน 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 34.5 โดย 9 รายกำลังรักษาที่โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น เป็นชาย 7 ราย หญิง 2 ราย ส่วนอีก 1 รายอยู่ร่วมกับชุมชนและครอบครัวได้
website link wife cheaters
website read here i dreamed my husband cheated on me
why men have affairs go redirect
will my husband cheat again my boyfriend cheated on me with my mom wife affair
what is an aspiration abortion partial abortion debate on abortion
my girl friend cheated on me scottdangelo.com I cheated on my wife
my husband cheated femchoice.org dating for married people
i want my girlfriend to cheat my girlfriend cheated my virtual girlfriend cheats
women cheat on their husbands go why men cheat
I cheated on my husband mapbiquity.com women love to cheat

Keywords: โซ่ตรวน, ล่ามขัง, ผู้ป่วยทางจิต, ผู้ป่วยจิตเวช, จิตเวช, ปลดโซ่ตรวน, psychiatry, psychosis, restrient

ปีที่เผยแพร่/Year: 2544

Address: โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000323

ISSN/ISBN: 974-296-076-3

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต