เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การพัฒนาสุขภาพจิตเด็กด้อยโอกาส

 

ผู้วิจัย/Authors: อนันต์ อุ่นแก้ว

ชื่อเรื่อง/Title: การพัฒนาสุขภาพจิตเด็กด้อยโอกาส

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 7 ปี 2544 "ความสุขที่พอเพียง" วันที่ 5-7 กันยายน 2544. หน้า 57

รายละเอียด / Details:

สภาพการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดปัญหาทางสังคมต่างๆ มากมายโดยเฉพาะปัญหาเด็กและเยาวชน พบว่าเด็กจำนวนไม่น้อยมีปัญหาด้านครอบครัวและการเลี้ยงดู ทำให้ถูกทอดทิ้ง ขาดโอกาสที่จะได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านสติปัญญา อารมณ์ และจิตใจอย่างเหมาะสม เป็นเหตุให้เกิดปัญหาการปรับตัวและการดำเนินชีวิตอย่างปกติสุข เด็กจำนวนหนึ่งมีปัญหาทางด้านพฤติกรรม มีความเครียด ความขัดัแย้ง และหันไปใช้ยาเสพติดโดยรู้เท่าไม่ถึงการ และทำให้เกิดภาวะการติดยา การมั่วสุมกระทำความผิดตามมาในขณะนี้มีเด็กที่ถูกควบคุมดูแลในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กจำนวนมากทั่วประเทศ เด็กบางคนอยู่ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กเป็นเวลาหลายปี ซึ่งทำให้ขาดโอกาสที่จะได้รับการพัฒนาด้านต่างๆ เช่น เด็กปกติทั่วไป ขาดโอกาสที่จะได้รับการศึกษาในระบบ เสี่ยงต่อการติดยยาเสพติด ติดเชื้อเอดส์ และกระทำความผิดซ้ำหลายครั้ง ดังนั้นการที่จะช่วยป้องกันปัญหาดังกล่าวจำเป็นต้องมีแนวทาง การดูแลและพัฒนาเด็กที่ถูกวิธี เพื่อลดภาวะของปัญหา รวมทั้งมีแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาจิตใจ อารมณ์ และความคิดของเด็กได้อย่างเหมาะสม จากการศึกษาปัญหาสุขภาพจิตและปัญหาการดูแลเด็กด้อยโอกาสในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศไทย ปรากฎผลว่าเด็กด้อยโอกาสที่รับการดูแลในองค์กรต่างๆ ทั้งในส่วนของกระทรวงยุติธรรม อันได้แก่ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กแต่ละแห่งทั่วประเทศ ในส่วนของกรมประชาสงเคราะห์ และในองค์กรภาคเอกชนคือมูลนิธิต่างๆ นั้นได้ผลสรุปว่า เด็กมัปัญหาทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม พฤติกรรม และขาดทักษะจำเป็นในการดำเนินชีวิต ผู้ดูแลเด็กขาดแนวทางที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเด็กการดูแลเด็กมัทิศทางและเป้าหมายม่ชัดเจน ในการพัฒนาสุขภาพจิตเด็กด้อยโอกาสที่อยู่ในสถานดูแลต่างๆ นั้น เพื่อให้ผู้ดูแลเด็กมีแนวทางและเป้าหมายตลอดจนวิธีการดูแลเด็กที่เหมาะสม และสอดคล้องกับธรรมชาติพัฒนาการในวัยเด็ก รวมทั้งเพื่อให้การเสริมสร้างสุขภาพจิตของเด็กสัมฤทธิ์ผลและมีประสิทธิภาพในแนวทางการดูแลนั้น ได้พัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรมเด็กด้อยโอกาส สำหรับผู้ดูแลเด็กนำไปใช้ประกอบการจัดกิจกรรมในขณะที่เด็กอยุ่ในสถานดูแลนั้นๆ โดยกิจกรรมต่างๆ จัดแบ่งโครงสร้างออกเป็น 4 หน่วย ประกอบด้วย การสร้างความไว้วางใจและการอยู่ร่วมกันในสังคม การพัฒนาคุณค่าในตนเอง การแก้ไขพฤติกรรมที่เป็นปัญหา และการแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด กิจกรรมต่างๆ มีแนวทางการดำเนินกิจกรรมในลักษณะให้เด็กเกิดกระบวนการการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และเด็กเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ ทั้งนี้จะสอดแทรกทั้งสาระและความสนุกสนานเพื่อจูงใจให้เด็กเกิดความสนใจเพลิดเพลินในการเรียนู้สิ่งสำคัญต่างๆ อย่างเป็นขั้นตอน ดดยมุ่งให้เด้กได้รับการพัฒนาไปในทิศทางที่เหมาะสมและสามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป
website link wife cheaters
click here cheat on husband what is infidelity
abortion personal stories longrangesystems.net suction abortion
how to cheat on your boyfriend did my boyfriend cheat cheat on your boyfriend
would my boyfriend cheat dream that i cheated on my boyfriend i found out my boyfriend cheated on me
why do husband cheat blog.jrmissworld.com when married men cheat
women looking to cheat my fiance cheated on me when a husband cheats
how to catch a cheat open married men having affairs
married men affairs infidelity signs reasons why husbands cheat
indian sex stories tolobel.com adult sex stories teacher student
reasons why husband cheat keelingconsulting.com how many men have affairs
erotic sex adult stories fiction free adult porn stories mom and son tamil sex stories readable
sex stories of preteen girls indian sex stories wife adult stories

Keywords: สุขภาพจิต, เด็ก, สุขภาพจิตเด็ก, เด็กด้อยโอกาส, ปัญหาสุขภาพจิต

ปีที่เผยแพร่/Year: 2544

Address: กรมสุขภาพจิต,กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000322

ISSN/ISBN: 974-296-076-3

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต