เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: โปรแกรมป้องกันการละเมิดทางเพศสำหรับเด็กชั้นประถมศึกษา

 

ผู้วิจัย/Authors: เบญจพร ปัญญายง

ชื่อเรื่อง/Title: โปรแกรมป้องกันการละเมิดทางเพศสำหรับเด็กชั้นประถมศึกษา

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 7 ปี 2544 "ความสุขที่พอเพียง" วันที่ 5-7 กันยายน 2544. หน้า 56

รายละเอียด / Details:

การศึกษานี้เป็นการศึกษาแบบกึ่งทดลองมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นกัเรียนมีความรู้ทักาะป้องกันในการป้องกันการละเมิดทางเพศ เพื่อเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับวิธรป้องกันตนเองจากการถูกละเมิดทางเพศของนักเรียนชั้นประถาศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ระหว่างกลุ่มที่ได้รับโปรแกรม"ตัวฉันเนของฉัน" กัลกลุ่มที่ไม่ได้รับโปรแกรมและความรู้ก่อนและหลัง ได้รับโปรแกรมในกลุ่มทดลอง และเพื่อระเมินโปรแกรมป้องกันการละเมิดทางเพศสำหรับเด็ก ชั้นประศึกษาในแง่ในเนื้อหา สื่อการสอนและความสะดวกในการนำการนำโปรแกรมไปใช้ ประชากรที่ศกึษาคือครุที่เข้าร่วมโปรแกรมจำนวน 34 คน และนักเรียนกลุ่มทดลองจำนวน 1,244 คน และกลุ่มควบคุมจำนวน 683 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แผนการสอน สื้อการสอนและแบบวัดความรู้เกี่ยวกับวิธีป้องกันตนเองจากการถูกละเมิดทางเพศ และแบบประเมินหลักสูตรและการสอน การวิเคราะห์ข้อมุลทำโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่า paired t-test ผลการศึกษาพบว่าคะแนนความรู้ของเด็กนักเรียนในกลุ่มทดลองมากกว่ากลุ่มควบคุมและคะแนนความรู้หลังการสอนเพิ่มขึ้นจากก่อนการสอนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติรวมทั้งคะแนนความรู้เรื่องการสัมผัส ความลับ คนแปลกหน้า การปฏิเสธการปกป้องสิทธิพื้นที่ส่วนตัว โปรแกรมนี้ใช้ได้ผลดีทั้งการจัดกิจกรรมในรูปแบบค่ายและหลักสูตรในชั้นเรียน หลักการให้โปรแกรมครูมีความเห็นว่าโปรแกรมนี้มีประโยชน์มากร้อยละ 67.6 นำไปใช้ได้สะดวกปานกลางร้อยละ 52.9 เนื้อหาเหมาะสมร้อยละ 82.4 ภาษาที่ใช้เข้าใจง่าย ร้อยละ 97.1 การใช้สื่อการสอนสะดวกดีร้อยละ 85.3
click here read here what is infidelity
home remedies for abortion get an abortion ru486 abortion pill
will my husband cheat again wife who cheated wife affair
how to cheat on my husband how to cheat on my husband my wife cheated
bacterial diseases parentpower.com signs of chlamydia in males
my husband cheated femchoice.org dating for married people
wives that cheat femchoice.org how to cheat on wife
married men affairs go reasons why husbands cheat
sex stories of preteen girls myjustliving.com wife adult stories

Keywords: การละเมิดทางเพศ, โปรแกรมป้องกัน, เด็ก, child abuse, child, psychiatry, mental health

ปีที่เผยแพร่/Year: 2544

Address: ศูนย์สุขวิทยาจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000321

ISSN/ISBN: 974-296-076-3

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต