เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ผลของการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมต่อบทบาทของบิดาในการส่งเสริมพัฒนาการทางอารมณ์และทางสติปัญญาแก่บุตรปฐมวัย ในอำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

 

ผู้วิจัย/Authors: กัลปังหา โชสิวสกุล

ชื่อเรื่อง/Title: ผลของการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมต่อบทบาทของบิดาในการส่งเสริมพัฒนาการทางอารมณ์และทางสติปัญญาแก่บุตรปฐมวัย ในอำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 7 ปี 2544 "ความสุขที่พอเพียง" วันที่ 5-7 กันยายน 2544. หน้า 55

รายละเอียด / Details:

รูปแบบการวิจัยกึ่งการทดลอง ศึกษาผลของการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมต่อบทบาทของบิดาในการส่งเสริมพัฒนาการทางอารมณ์และทางสติปัญญาแก่บุตรปฐมวัย แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 30 คน กลุ่มควบคุม 31 คน จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในกลุ่มทดลอง จำนวน 3 ครั้ง เรื่อง บทบาทของบิดา การส่งเสริมพัฒนาการทางอารมณ์และพัฒนาการทางสติปัญญา และทักษะในการจัดกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมที่บ้าน เก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 8 พฤษภาคม 2543 ถึง วันที่ 7 กรกฎาคม 2543 เวาล 9 สัปดาห์ ด้วยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม 3 ครั้ง ค่อ ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง 1 สัปดาห์และ 4 สัปดาห์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Chi-square test และสถิติ Independent samples t-test เปรียบเทียบคะแนนความรู้ เจตคติและการปฏิบัติในการส่งเสริมพัฒนาการแก่บุตรทั้ง 2 ด้านของบิดาระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมด้วยสถิติ Independent samples t-test และ paired t-test ผลการศึกษาพบว่าก่อนการทดลอง กลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม มีลักษณะทั่วไป ด้านกระชากรไม่แตกต่างกัน หลังการทดลอง 1 สัปดาห์ และ 4 สัปดาห์ กลุ่มทดลองมีความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติต่อบทบาทของบิดาในการส่งเสริมพัฒนาการทางอารมณ์และสติปัญญาแก่บุตรปฐมวัย สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ (p-value<<0.001), (p-value<<0.001) และ (p-value<<0.001) ตามลำดับ และพบว่ากลุ่มทดลองมีความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ(p-value<<0.001),(p-value<<0.001)และ (p-value<<0.001) ตามลำดับ ผลการศึกษาสรุปได้ว่า การเรียนรู้แบบมีส่วนทำให้บิดาที่มีบุตรวัยปฐมวัย มีความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติที่สูงขึ้น ควรมีการส่งเสริมให้มีกิจกรรมฝึกอบรมที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ บทบาทของบิดาและการส่งเสริมพัฒนาการแก่บุตรให้แก่บิดา เพื่อให้บิดาได้รับความรู้ เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง มีเจตคติที่ดีต่อการทำหน้าที่ของบิดา และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติต่อบุตรได้ เป็นการสร้างความรัก ความผูกพันที่ดีภายในครอบครัวระหว่างบิดาและบุตร ส่งเสริมสถานบันครอบครัวและช่วยพัฒนาให้เด็กไทยมีอารมณ์ที่สดชื่นแจ่มใส มีสติปัญญาที่ดีต่อไปในอนาคต
married affairs sites cheat wife why do wifes cheat
meet to cheat reasons why wives cheat on their husbands why women cheat
how to cheat on your boyfriend did my boyfriend cheat cheat on your boyfriend
i cheated on my husband how do i fix it sigridw.com i cheated on my husband with a woman
why do husband cheat link when married men cheat
how to catch a cheat open married men having affairs

Keywords: พัฒนาการเด็ก, การเรียนแบบมีส่วนร่วม, จิตวิทยา, สุขภาพจิต, ปัญหาสุขภาพจิต, จิตวิทยา, stress, mental health problem, psychology

ปีที่เผยแพร่/Year: 2544

Address: กรมสุขภาพจิต,กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000320

ISSN/ISBN: 974-296-076-3

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต