เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคจิตโดยเครือข่ายงานสุขภาพจิต จังหวัดอุบลราชธานี (Development of Patterns for Caring the Psychotic patients by the Mental Health network in Ubonratchathani province

 

ผู้วิจัย/Authors: รัตติยา ทองแสง, ดรุณี คชพรหม, จิรังกูร ณัฐรังสี

ชื่อเรื่อง/Title: การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคจิตโดยเครือข่ายงานสุขภาพจิต จังหวัดอุบลราชธานี (Development of Patterns for Caring the Psychotic patients by the Mental Health network in Ubonratchathani province

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ 2544 พ.ศ 2544

รายละเอียด / Details:

การวิจัยเชิงปฏิบัติการนี้ มีวัตถุประสงคืเพื่อลดภาระของญาติในการดูแลผู้ป่วยโรคจิต พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคจิตในชุมชน ประชากรที่ศึกษาประกอบด้วย ญาติดูแลผู้ป่วยจำนวน 16 คน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจำนวน 26 คนและประชาชน จำนวน 70 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลได้แก่ แผนจัดกลุ่มประคับประคองและจิตศึกษา คู่มือการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วม แบบสัมภาษณ์ แบบทดสอบความรู้ แบบวัดภาระผู้ดูแล แบบประเมินทัศนคติ และประเมินพฤติกรรมผู้ป่วย ซึ่งผ่านการตรวจสอบการทดลองใช้ และหาค่าเชื่อมั่นโดยใช้สัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.81, 0.76 และ0.97 ตามลำดับ ดำเนินการวิจัยโดยการจัดกลุ่มประคับประคองและจิตศึกษา อบรมเจ้าหน้าที่และจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยโรคจิต วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ เปรียบเทียบความแตกต่างโดยใช้สถิติ Wilcoxon Signed Rank Test และ Mann-Whitney U วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหาและตีความ
click here catch a cheater what is infidelity
husbands who cheat click why wifes cheat
unfaithful spouse cheat husband
cheaters click here read
how do i know if my wife has cheated click what is infidelity
bacterial diseases go signs of chlamydia in males
i told my boyfriend i cheated on him slokell.com i want to cheat on my boyfriend
women looking to cheat link when a husband cheats
my wife cheated now what read women who cheat with married men
college girl first time sex stories and pictures mom sex stories adult interactive stories
why married men have affairs click married men cheat with men
erotic sex adult stories fiction free adult porn stories mom and son tamil sex stories readable
sex stories of preteen girls read wife adult stories

Keywords: ผู้ป่วยโรคจิต, โรคจิต, เครือข่าย, สุขภาพจิต, อุบลราชธานี, psychiatry, psychosis, network,

ปีที่เผยแพร่/Year: 2544

Address: โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 00032

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย