เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การนำหลักธรรมในพุทธศาสนาและการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาอัตมโนทัศน์ในเยาวชนกระทำผิดชาย สถานฝึกอบรมเด็กและเยาวชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

ผู้วิจัย/Authors: สุจิรา วัชัยดิษฐ

ชื่อเรื่อง/Title: การนำหลักธรรมในพุทธศาสนาและการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาอัตมโนทัศน์ในเยาวชนกระทำผิดชาย สถานฝึกอบรมเด็กและเยาวชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 7 ปี 2544 "ความสุขที่พอเพียง" วันที่ 5-7 กันยายน 2544. หน้า 54

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการนำหลักธรรมในพุทธศาสนาและการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มที่มีผลต่อการพัฒนาอัตมโนทัศน์ของเยาวชนกระทำผิดมาประยุกต์ใช้ ผลที่ได้ การพัฒนาอัตมโนทัศน์ของเยาวชนกระทำผิดภายหลังการทดลองพบว่า เยาวชนกลุ่มที่ได้รับวิธีการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มมีอัตมโนทัศน์สูงกว่ากลุ่มอื่นๆ (X=396.44) รองลงมาคือ กลุ่มที่รับวิธีการนำหลักธรรมในพุทธศาสนาและการให้คำปรกึษามาประยุกต์ใช้ (X=369.37) และพบว่าการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มมีคะแนนมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05
how to cheat on my husband how to cheat on my husband my wife cheated
why married men cheat on their wives thesailersweb.com cheat on my wife
women cheat on their husbands infidelity in marriage why men cheat
why married men have affairs click married men cheat with men
little sex stories adult fetish stories vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny

Keywords: หลักธรรมในพุทธศาสนา, ศาสนาพุทธ, การให้คำปรึกษา, ปรึกษา, counseling

ปีที่เผยแพร่/Year: 2544

Address: กรมสุขภาพจิต,กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000319

ISSN/ISBN: 974-296-076-3

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต