เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การพัฒนาระบบการดูแลเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดอุบลราชธานี

 

ผู้วิจัย/Authors: โรงพยาบาลพระสรีมหาโพธิ์ และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดอุบลราชธานี

ชื่อเรื่อง/Title: การพัฒนาระบบการดูแลเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดอุบลราชธานี

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 7 ปี 2544 "ความสุขที่พอเพียง" วันที่ 5-7 กันยายน 2544. หน้า 53

รายละเอียด / Details:

การวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบการดูแลเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน จังหวัดอุบลราชธานีครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและพัฒนาระบบการดูแลเด็กและเยาวชน ตลอดจนเพื่อพัฒนางานสุขภาพจิต โดยผสมผสานเข้ากับระบบการดูแลเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจงในกลุ่มผู้บริหาร จำนวน 3 คน และกลุ่มบุคลากรจำนวน 65 คน ส่วนเด็กและเยาวชนเลือกมาโดยวิธีสุ่มอย่างง่าย จำนวน 67 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แนวคำถามในการสัมภาษณ์แนวทางในการสนทนากลุ่ม ข้อคำถามในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งได้ทำความเข้าใจในทีมผู้วิจัยและทดลองใช้จนมีความชัดเจนตรงกันก่อนนำไปใช้จริง และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยในขั้นตอนการวิเคราะห์สภาพปัญหา พบว่า ปัญหาระบบการดูแลเด็กและเยาวชนของสถานพินิจฯ จังหวัดอุบลราชธานี สามารถแบ่งเป็นรายด้านได้ 5 ด้านคือ ด้านโครงสร้างองค์การ ด้านนโยบายและการปฏิบัติด้านบุคลากร ด้านเด็กและเยาวชน ด้านครอบครัวและสภาพแวดล้อม จากปัญหาดังกล่าว คณะผู้วิจัยวางแผนแก้ไขปัญหาโดยได้นำเสนอผลการวิจัยให้ผู้บริหารได้รับทราบและมีการผลักดันให้เกิดการจัดทำแผนปฏิบัติงานที่ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน มีคณะกรรมการติดตามงาน มีการนำเสนอโครงการเพื่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น เข้มามีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบการดุแลเด็กและเยาวชนสำหรับโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ได้เสนอโครงการการสำรวจสุขภาพจิตเด็กไทยด้อยโอกาส หน่วยงานภาครัฐและเอกชนปี 2544 โดยมีกิจกรรมและโครงการย่อยต่างๆ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาระบบการดูแลเด็กและเยาวชนที่ครอบคลุมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม ซึ่งถือเป็นโอกาสในการพัฒนางานสุขภาพจิต โดยผสมผสานเข้าไปในระบบการดูแลเด็กและเยาวชนของสถานพินิจฯ และขยายผลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ต่างๆ ทั่วทุกภาคในประเทศไทย
why men have affairs website married men who cheat with men
bacterial diseases go signs of chlamydia in males
women wanting to cheat blog.itracsigns.com how to tell my husband i cheated
how do you know your wife cheated on you open why do i want to cheat on my wife
women who cheated women who cheat on relationships looking for affair
married men affairs infidelity signs reasons why husbands cheat
lesbian sex stories ohiovalleyrestoration.com sex stories sites
college girl first time sex stories and pictures click adult interactive stories
little sex stories read vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny

Keywords: เด็ก, เยาวชน, สถานพินิจ, ระบบการดูแลเด็กและเยาวชน, สุขภาพจิต

ปีที่เผยแพร่/Year: 2544

Address: กรมสุขภาพจิต,กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000318

ISSN/ISBN: 974-296-076-3

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต