เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ภาวะสุขภาพจิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในบรรยากาศการสอบเข้ามหาวิทยาลัย

 

ผู้วิจัย/Authors: ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล

ชื่อเรื่อง/Title: ภาวะสุขภาพจิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในบรรยากาศการสอบเข้ามหาวิทยาลัย

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 7 ปี 2544 "ความสุขที่พอเพียง" วันที่ 5-7 กันยายน 2544. หน้า 52

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Study) มีวัตถุปรสงค์เพื่อศึกษาภาวะสุขภาพจิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในบรรยายกาศการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ระหว่างกุมภาพันธ์ - เมษายน 2544 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนมัธยมของเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในโรงเรียนนำร่องระบบการดุแลช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกรมสามัญศึกษากับกรมสุขภาพจิต และโรงเรียนที่ไม่ได้อยู่ในโครงการนำร่องๆ จำนวน 910 ราย ได้จากการสุ่มด้วยวิธี Purposive Samping เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือ แบบสำรวจข้อมูล ทั่วไปกับแบบประเมินและวิเคราะห์ความเครียดด้วยตนเอง นำข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติด้วยร้อยละ และ Chi-square Test โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS/PC+ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่ามีนักเรียนร้อยละ 26 มีภาวะเครียด ร้อยละ 5 มีความคิดฆ่าตัวตาย และร้อยละ 73 มีความรู้สึกหดหู่หรือเศร้าใจเป็นบางครั้งบางคราว ในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา ความเครียดมีความสัมพันธ์กับเพศและความรู้สึกหดหู่หรือเศร้าใจอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P=0.00) ความคิดฆ่าตัวตายมีความสัมพันธ์กับเพศ บรรยากาศในบ้าน ความรู้สึกหดหู่หรือเศร้าใจ การมองทางออกของปัญหา และจำนวนปัญหาที่นักเรียนเผชิญอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P=0.00) จากการเปรียบเทียบผลของการมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนพบว่า นักเรียนระหว่างโรงเรียนนำร่องฯ และโรงเรียนไม่นำร่องฯ ในโรงเรียนที่มีระบบดูแลช่วยเหลือมีคะแนนความเครียด และอารมณ์เศร้าน้อยกว่านักเรียนในโรงเรียนที่ไม่มีระบบดูแลช่วยเหลืออย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P=0.00) ทั้งที่นักเรียนในโรงเรียนนำร่องฯ มีพื้นฐานทางบ้านด้อยกว่า กล่าวคือมีบรรยากาศในบ้านที่อบอุ่นในสัดส่วนที่น้อยกว่า มีบรรยากาศที่ต่างคนต่างอยู่ และทะเลาะเบาะแว้งกันบ่อยๆ หรือถึงขั้นตบตีกันมากกว่านักเรียนที่ไม่อญุ่ในโรงเรียนนำร่องฯ การวิจัยครั้งนี้ทำให้ทราบถึงข้อมูลเบื้องต้นว่า เพศ บรรยากาศในบ้านของนักเรียน การมองทางออกของปัญหาและจำนวนปัญหาที่นักเรียนเผชิญเกี่ยวข้องกับความเครียด ความรู้สึกหดหู่หรือเศร้าใจและความคิดฆ่าตัวตายของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ผลการศึกษาดังกล่าวจะมีประโยชน์ในการช่วยเหลือและค้นหานักเรียนที่อาจมีปัญหาสุขภาพจิต ระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนที่พัฒนาขึ้น น่าจะเป็นส่วนสำคัญในการช่วยนักเรียน แก้ปัญหาโดยเฉพาะในครอบครัวที่ขาดความพร้อม อนึ่งระบบการดุแลช่วยเหลือนักเรียนดังกล่าว กรมสุขภาพจิตและกรมสามัญศึกษากำลังดำเนินการในพื้นที่ทั่วประเทศอยู่ในขณะนี้
click here read here what is infidelity
My wife cheated on me click all wives cheat
what is in the abortion pill website the morning after pill
how is aids transmitted early symptoms of hiv infection worlds aids day
my girl friend cheated on me scottdangelo.com I cheated on my wife
meet to cheat femchoice.org why women cheat
women wanting to cheat blog.itracsigns.com how to tell my husband i cheated
women who cheated read looking for affair
how married men cheat open reasons why husband cheat

Keywords: ภาวะสุขภาพจิต, สุขภาพจิต, เด็ก, นักเรียน, การสอบเข้ามหาวิทยาลัย, การสอบ, mental health, exam, students

ปีที่เผยแพร่/Year: 2544

Address: กรมสุขภาพจิต,กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000317

ISSN/ISBN: 974-296-076-3

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต