เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การจัดบริการด้านสุขภาพจิตในเรือนจำ/ทัณฑสถาน

 

ผู้วิจัย/Authors: วารุณี เทียนเครือ

ชื่อเรื่อง/Title: การจัดบริการด้านสุขภาพจิตในเรือนจำ/ทัณฑสถาน

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 7 ปี 2544 "ความสุขที่พอเพียง" วันที่ 5-7 กันยายน 2544. หน้า 51

รายละเอียด / Details:

- ประเทศต่างๆ ในสหรัฐอเมริกา และยุโรปได้ให้ความสำคัญต่อปัญหาสุขภถาพจิตของผู้ต้องขังโดยได้กำหนดนโยบายรวมทั้งการจัดบริการด้านสุขภาพจิตสำหรับผู้ต้องขังมาเป็นระยะเวลานานแล้ว ในขณะที่ประเทศไทยในช่วงสิบปีที่ผ่านมายังไม่มีการกำหนดกิจกรรมด้านการดูแลสุขภาพจิตของผู้ต้องขังที่ชัดเจน กิจกรรมที่ปฏิบัติอยู่ได้แก่กิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขังโดยใช้ศาสนาและการฝึกวิชาชีพที่มุ่งเน้นให้ผู้ต้องขังกลับตนเป็นคนดีมากกว่าการดูแลสุขภาพจิตของผู้ต้องขัง และการส่งตัวผู้ต้องขังไปรับการบำบัดรักษาเมื่อผู้ต้องขังป่วยเป็นโรคจิตแล้วเท่านั้น ดังนั้น ในปี 2540 กรมราชทัณฑ์ โดยกองบริการทางการแพทย์จึงได้ริเริ่มกำหนดนโดยบายและการจัดบริการด้านสุขภาพจิต ผู้ต้องขัง เพื่อป้อองกันการเกิดปัญหาสุขภาพจิตในกลุ่มผู้ต้องขัง และเพื่อให้ผู้ต้องขังได้ใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำอย่างมีความสุข -วิธีการ 1. กำหนอนโยบายและจัดทำแผนงานการให้บริการด้านสุขภาพจิตแก่ผู้ต้องขัง 2. จัดกิจกรรมและบริการด้านสุขภาพจิตแก่ผู้ต้องขัง 3. ประเมินผลการดำเนินงานการให้บริการด้านสุขภาพจิตแก่ผู้ต้องขัง - ผลที่ได้ - กองบริการทางการแพทย์ ได้ทำการสำรวจภาวะสุขภาพจิตผู้ต้องขัง พบว่าผู้ต้องขังมีภาวะความเครียดสูงกว่าประชาชนทั่วไป จึงได้กำหนดรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพจิตขึ้นโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ของเรือนจำเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมได้แก่ การให้คำแนะนำแก่ผู้ต้องขังแรกรับ การจัดตั้งคลินิกสุขภาพจิตเพื่อบริการการปรึกษาแนะนำแก่ผู้ต้องขัง การจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อคลายเครียด การจัดบรรยายและจัดนิทรรศการเกี่ยวกับสุขภาพจิต การเตรียมผู้ต้องขังก่อนพ้นโทษ การฝึกปฏิบัติเรื่องการคลายเครียดให้กับผู้ต้องขัง การส่งต่อผู้ต้องขังป่วยโรคจิตไปรับการบำบัดรักษา และการจัดกิจกรรมเพื่อฟื้นฟูสุขภาพจิตให้กับผู้ต้อองขัง การส่งต่อผู้ป่วยโรคจิตไปรับการบำบัดรักษา และการจัดกิจกรรมเพื่อฟื้นฟูสุขภาพจิตให้กับผู้ต้องขัง นอกจากนี้ยังมีการบรรจุแต่งตั้งนักจิตวิทยาไปปฏิบัติหน้าที่ในเรือนจำกลางประจำเขต 9 แห่งตามภาคต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการดูแลสุขภาพจิตแก่ผู้ต้องขังในเรือนจำกลางประจำเขตและเรือนจำลูกเขตของตน การจัดอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่เรือนจำที่ไม่มีนักจิตวิทยาปฏิบัติหน้าที่ให้มีความรู้เรื่องการให้ปรึกษาและการดูแลสุขภาพจิตผู้ต้องขัง รวมทั้งมีการร่วมมือกันระหว่างโรงพยาบาลนิติจิตเวช และศูนย์บริการสุขภาพจิตเขต 1 ทั้งในด้านการพัฒนาบุคลากรและการจัดบริการด้านสุขภาพจิตให้แก่ผู้ต้องขัง
website why people cheat in marriage wife cheaters
link how many guys cheat why women cheat on husbands
website read here i dreamed my husband cheated on me
why men have affairs why women cheat on men they love redirect
i cheated on my husband how do i fix it click i cheated on my husband with a woman
women cheat on their husbands boomasontennis.com why men cheat
free indian sex stories femchoice.org interactive adult stories

Keywords: บริการสุขภาพจิต, เรือนจำ, ทัณฑสถาน, คุก

ปีที่เผยแพร่/Year: 2544

Address: กรมสุขภาพจิต,กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000316

ISSN/ISBN: 974-296-076-3

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต