เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: โครงการเสริมสร้างสมรรถนะครอบครัว

 

ผู้วิจัย/Authors: กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลราชานุกูล

ชื่อเรื่อง/Title: โครงการเสริมสร้างสมรรถนะครอบครัว

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 7 ปี 2544 "ความสุขที่พอเพียง" วันที่ 5-7 กันยายน 2544. หน้า 47-48

รายละเอียด / Details:

-วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ครอบครัวบุคคลปัญญาอ่อน ได้ดำเนินกิจกรรมร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และช่วยกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาในการดูแลบุตรปัญญาอ่อนที่บ้าน 2. เพื่อเสริสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครอบครัวบุคคลปัญญาอ่อนด้วยกัน และครอบครัว บุคคลปัญญาอ่อนกับบุคลากรของโรงพยาบาล -วิธีการ ระยะที่ 1 1. ให้ความรู้เกี่ยวกับดูแลบุตรปัญญาอ่อนด้วยตนเอง แก่ผู้ปกครองโดยการบรรยายพิเศษ 2. ดำเนินกิจกรรม AIC เพื่อสร้างความตระหนักในการดูแลตนเองแก่ครอบครัวบุคคลปัญญาอ่อน 3. ดำเนินกิจกรรมต่อเนื่อง โดยผู้ปกครองเป็นผู้ดำเนินการ -ระยะที่ 2 1. เปิดเวทีให้ผู้ปกครองนำเสนอกิจกรรมที่ได้ดำเนินการไปแล้ว 2. แบ่งกลุ่มย่อยอภิปรายถึงปัญหา ความต้องการของครอบครัวและวิธีดำเนินการในการดูแลตนเองการสร้างเครือข่ายระหว่างครอบครัวบุคคลปัญญาอ่อน การดำเนินการอย่างต่อเนื่อง -ผลที่ได้ 1. เกิดเครือข่ายทางสังคมระหว่างครอบครัวบุคคลปัญญาอ่อน โดยมีการตั้งชมรมผู้ปกครองบุคคลปัญญาอ่อนดำเนินการโดยผู้ปกครอง 2. ผู้ปกครองมีทัศนคติที่ดีขึ้นต่อโรงพยาบาล ยอมรับแนวทางดำเนินงานของโรงพยาบาล 3. ผู้ปกครองมีแนวทางในการดูแลตนเอง เกิดเครือข่ายช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ลดการพึ่งพาสถาบัน 4. ผู้ปกครองมีโอกกาสได้ระบายความเครียด ความทุกข์ที่แระสบรู้สึกว่าตนเองที่เพื่อนที่ประสบปัญหาอย่างเดียวกัน ไม่รู้สึกว่าถูกทอดทิ้ง
married affairs sites online why do wifes cheat
website open i dreamed my husband cheated on me
home remedies for abortion get an abortion ru486 abortion pill
how to cheat on my husband love affairs with married men my wife cheated
i want to cheat on my girlfriend should i tell my girlfriend i cheated will my girlfriend cheat
wives that cheat femchoice.org how to cheat on wife

Keywords: สุขภาพจิต, ครอบครัว, บุคคลปัญญาอ่อน, ปัญญาอ่อน, AIC, MR, M.R. mental retard, mental retardation

ปีที่เผยแพร่/Year: 2544

Address: กรมสุขภาพจิต,กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000313

ISSN/ISBN: 974-296-076-3

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต