เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ผลของโปรแกรมการปรับอัตมโนทัศน์ต่อความพร้อมในการออกสู่สังคมของเยาวชนที่กระทำผิดกฎหมาย

 

ผู้วิจัย/Authors: เบญจวรรณ สามสาลี

ชื่อเรื่อง/Title: ผลของโปรแกรมการปรับอัตมโนทัศน์ต่อความพร้อมในการออกสู่สังคมของเยาวชนที่กระทำผิดกฎหมาย

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 7 ปี 2544 "ความสุขที่พอเพียง" วันที่ 5-7 กันยายน 2544. หน้า 46

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิฉัยกึ่งทดลองเพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการปรับอัตมโนทัศน์ต่อคะแนนความพร้อมในการออกสู่สังคมของเยาวชนที่กระทำผิดกฎหมาย กลุ่มตัวอย่างคือเยาวชนที่ต้องคดีเกี่ยวกับสารเสพติดและถูกศาลสั่งให้ไปรับการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพ ณ บ้านฟ้าใส อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม ซึ่งคัดเลือกแบบเจาะจงตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 12 คน กลุ่มตัวอย่างได้เข้าโปรแกรมปรับอัตมโนทัศน์ ซึ่งมีลักษณะเป็นกลุ่มปิดพบกัน 4 สัปดาห์ๆ ละ 3 ครั้งๆ ละ 1-3 ชั่วโมง ใช้แบบวัดความพร้อมในการออกสู่สังคมก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมเครื่องมือที่มใช้ในการวิจัย ได้แก่ โปรแกรมการปรับอัตมโนทัศน์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยดัดแปลงมาจากการปรับอัตมโนทัศน์ของเทนเนสซีและแนวคิดในด้านความพร้อมในการออกสู่สังคมโดยไม่กระทำผิดซ้ำ และแบบวัดความพร้อมในการออกสู่สังคมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งมี 7 ด้าน หาค่าความตรงเนื้อหาโดยผ่านผู้ทรงคุณวุฒิและหาค่าความเที่ยงโดยสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ได้ค่า 0.91 การวิเคราะห์ข้อมูลคะแนนความพร้อมในการออกสู่สังคมวิเคราะห์โดยใช้ Dependent t-test ประเด็นข้อคิดเห็นจากการเข้าโปรแกรมวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนความพร้อม ในการออกสู่สังคมโดนรวมหลังเข้าร่วมโปรแกรมสูงกว่าก่อนเข้าโปรแกรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<.001) เมื่อวิเคราะห์เป็นรายด้านพบว่า ด้านคุณธรรม-จริยธรรม ด้านการแสดงออกของพฤติกรรมที่เหมาะสม ด้านแหล่งสนับสนุนทางสังคม ด้านพัฒนาการการรู้จักตนเองสูงกว่าก่อนรับโปรแกรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เช่นกัน (P<.01) ส่วนด้านการวางแผนชีวิตและการแก้ปัญหาไม่มีความแตกต่างกัน -นอกจากนี้ผู้เข้ากลุ่มบำบัดยังได้กล่าวถึงประโยชน์ที่ได้จากการเข้าโปรแกรมดังนี้ ประโยชน์ที่ได้นำไปใช้ขณะอยู่ในสถานบำบัด ได้แก่ การปรับตัวเข้ากับผู้อื่น การพัฒนาตนเอง การควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม และสิ่งที่กลุ่มตัวอย่างคิดว่าจะนำไปใช้ประโยชน์หลังออกจากสถานบำบัด คือ การอยู่ร่วมสังคมกับผู้อื่น การเคารพกฎเกณฑ์สังคมและการแก้ปัญหา โดยการวิจัยครั้งนี้จะมีการติดตามผลหลังจากกลุ่มตัวอย่างพ้นกำหนดควบคุมโดยผู้วิจัยจะตามไปเยี่ยมบ้านทุกราย เพื่อติดตามแนวโน้มการกระทำผิดซ้ำ
why most women cheat signs of infidelity
why men have affairs redirect married men who cheat with men
home remedies for abortion how much does abortion cost ru486 abortion pill
what is in the abortion pill late abortion the morning after pill
wife cheaters infidelity open
how to cheat on my husband love affairs with married men my wife cheated
bacterial diseases std test free signs of chlamydia in males
i cheated on my husband now what faithwalker.org i cheated on my
women looking to cheat my fiance cheated on me when a husband cheats
women who cheated reasons why husband cheat looking for affair
why married men have affairs click married men cheat with men

Keywords: อัตมโนทัศน์, โปรแกรมการปรับอัตมโนทัศน์, โปรแกรม, เด็ก, เยาวชน, ยาเสพติด, สารเสพติด, คดี

ปีที่เผยแพร่/Year: 2544

Address: โรงพยาบาลนิติจิตเวช กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000312

ISSN/ISBN: 974-296-076-3

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต