เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: หลักการให้คำปรึกษาครอบครัวของคนพิการทางจิต

 

ผู้วิจัย/Authors: พัฒน์ วัฒนสินธุ์

ชื่อเรื่อง/Title: หลักการให้คำปรึกษาครอบครัวของคนพิการทางจิต

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 7 ปี 2544 "ความสุขที่พอเพียง" วันที่ 5-7 กันยายน 2544. หน้า 45

รายละเอียด / Details:

-ในอดีต ครอบครัวของคนพิการทางจิตมักจะถูกมองว่าเป็นต้นเหตุของความพิการและถูกีดกันออกจากกระบวนการฟื้นฟสมรรถภาพ แต่ในปัจจุบันนักให้คำปรึกษาได้เล็งเห็นความสำคัญของครอบครัวและการสนับสนุนของครอบครัวในกระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพ -การบรรยายในครั้งนี้ในตอนแรกจะได้กล่าวถึงประสบการณ์ของครอบครัวที่มีคนพิการทางจิตซึ่งแต่เดิมจะมองกันว่าคนพิการทางจิตเป็นภาระของครอบครัว แต่ในปัจจุบันมีงานวิจัยที่พบว่าคนพิการทางจิตอาจจะมีผลกระทบในทางบวกต่อครอบครัว -นอกจากนั้นแล้วจะได้กล่าวถึงหลักทั่วไปในการให้คำปรึกษาครอบครัวซึ่งประกอบไปด้วยการให้ความรู้ดกี่ยวกับโรคจิตแก่ครอบครัว การแสดงความเข้าใจ การหลีกเลี่ยงการตำหนิครอบครัวว่าเป็นต้นเหตุของความพิการที่เกิดขื้นและมีผลทำให้สภาพความพิการที่รุนแรงมากขึ้น การสนับสนุนให้คนพิการเห็นความสำคัญและปฏิบัติตามการรักษาพยาบาล การหลี่กเลี่ยงการใช้สารเสพติดและบรรเทาความเครียดที่เกิดขึ้นการพัฒนาทักษะการสื่อสารและการแก้ไขปัญหาครอบครัว การให้บริการที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของสมาชิกแต่ละคนในครอบครัว การส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวรับการสนับสนุนทางสังคมอื่นๆ การกระตุ้นให้ครอบครัวมีความหวังและการให้คำปรึกษาในระยะยาว -ในตอนท้ายจะได้ยกตัวอย่างวิธีการให้คำปรึกษาครอบครัวแบบหนึ่ง คือ วิธีการให้คำปรึกษาครอบครัวเชิงพฤติกรรม (Behavioral Family Therapy) ซึ่งประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้ 1. การประเมินสภาพครอบครัว 2. การให้ความรู้เกี่ยวกับโรคจิต 3. การอบรมในเรื่องการพัฒนาการสื่อสารและการแก้ไขปัญหาในครอบครัว
why men have affairs why women cheat on men they love redirect
free std testing dallas male std symptoms chlamydia throat
spy phone free download spyware for android phones free texting spyware
aids pictures symptoms cure hiv aid symptoms
women cheat on their husbands boomasontennis.com why men cheat
written adult stories with animals and humans having sex spanking adult babies stories adult baby girl stories

Keywords: ให้การปรึกษา, คนพิการทางจิต, โรคจิต, พิการ, counseling, psychiatry, family

ปีที่เผยแพร่/Year: 2544

Address: กรมสุขภาพจิต,กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000311

ISSN/ISBN: 974-296-076-3

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต