เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: โครงการค่ายอบรมคุณธรรม-จริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน

 

ผู้วิจัย/Authors: รัตนะ วรบัณฑิต

ชื่อเรื่อง/Title: โครงการค่ายอบรมคุณธรรม-จริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 7 ปี 2544 "ความสุขที่พอเพียง" วันที่ 5-7 กันยายน 2544. หน้า 44

รายละเอียด / Details:

บทนำ เด็กและเยาวชนที่ถูกดำเนินคดีในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่นส่วนใหญ่กระทำผิดเนื่องจากขาดความยั้งคิด ขาดการอบรมเลี้ยงดูอย่างเหมาะสม ขาดการปลูกฝังลักษณะนิสัย คุณธรรม-จริยธรรมที่ถูกต้องดีงาม มีสภาพจิตใจที่อ่อนแอ จึงถูกชักจูงให้กระทำความผิดได้โดยง่าย สถานพินิจฯจังหวัดขอนแก่น วึ่งมีหน้าที่โดยตรงในการบำบัดแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชนเหล่านี้ ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดโครงการค่ายอบรมคุณธรรม-จริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนขึ้น วัตถุประสงค์ เพื่อปลูกฝังคุณธรรม-จริยธรรม และฝึกจิตใจให้เข้มแข็ง รู้จักปฏิเสธการชักจูงไปกระทำในสิ่งที่มถูกต้องเหมาะสม วิธีดำเนินการ คัดเลือกเด็กและเยาวชนที่มีลักษณะพฤติกรรมก้าวร้าว ถูกชักจูงได้ง่ายเข้าร่วมโครงการโครงการละ 50 คน และจัดค่ายอบรมตามหลักสูตรที่กำหนดจำนวน 5 วัน -ผลที่ได้ จากการติดตามและประเมินผล เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น มีการกระทำผิดระเบียบวินัยน้อยลง
website link wife cheaters
click here read here what is infidelity
My wife cheated on me click here all wives cheat
why men have affairs why women cheat on men they love redirect
women wanting to cheat blog.itracsigns.com how to tell my husband i cheated
cheated on my husband link how to tell my husband i cheated
when your wife cheats my wife cheated now what do i do i want my wife to cheat on me
how to cheat with a married woman open infidelity signs
erotic stories images violent sex adult diaper lover stories boys suck boys dick sex stories

Keywords: ค่าย, ค่ายคุณธรรม, ทักษะชีวิต, เด็ก, เยาวชน, ยาเสพติด, สารเสพติด, สถานพินิจ, คดี, สุขภาพจิต

ปีที่เผยแพร่/Year: 2544

Address: กรมสุขภาพจิต,กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000310

ISSN/ISBN: 974-296-076-3

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต