เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาอัตราความชุกของภาวะสมองเสื่อม ภาวะซึมเศร้า และปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมองเสื่อม ภาวะซึมเศร้า ของผู้สูงอายุในจังหวัดนครสวรรค์

 

ผู้วิจัย/Authors: คณะทำงานโครงการวิจัยผู้สูงอายุ

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาอัตราความชุกของภาวะสมองเสื่อม ภาวะซึมเศร้า และปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมองเสื่อม ภาวะซึมเศร้า ของผู้สูงอายุในจังหวัดนครสวรรค์

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ 2544 พ.ศ 2544

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ความชุกของสมองเสื่อมและภาวะซึมเศร้าของ ผู้สูงอายุในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลประชากรทั่วไป ปัจจัยทางชีวภาพ ปัจจัยทางสังคม และปัจจัยทางเศรษฐกิจ กับภาวะสมองเสื่อม และภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความชุกของภาวะสมองเสื่อมและภาวะซึมเศร้า ผู้สูงอายุในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลประชากรทั่วไปปัจจัยทางชีวภาพ ปัจจัยทางสังคม และปัจจัยทางเศรษฐกิจ กับภาวะสมองเสื่อม และภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุและความสัมพันธ์ระหว่างภาวะสมองเสื่อมและภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ตัวอย่างประชากรที่ศึกษา คือ ประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป อาศัยอยู่ในเขต 3 อำเภอ จำนวนทั้งสิ้น 430 คน เลือกตัวอย่างประชากรโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ข้อมูลผู้สูงอายุ แบ่งออกเป็น4 ด้านคือ ด้านข้อมูลประชากรทั่วไป ด้านปัจจัยทางชีวภาพ ด้านปัจจัยทางจิตสังคม และปัจจัยทางเศรษฐกิจ แบบทดสอบสภาพสมองเบื้องต้น และแบบสำรวจภาวะซึมเศร้า ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ SPPS For Windows โดยหาค่าร้อยละ วิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้ ไคสแควร์ และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
why men have affairs go redirect
free std testing dallas antibiotics for chlamydia and gonorrhea chlamydia throat
aids pictures symptoms aids testing aid symptoms
would my boyfriend cheat should i tell my boyfriend i cheated on him i found out my boyfriend cheated on me
how often do women cheat on their husbands what makes husbands cheat my husband cheated
most women cheat why people cheat in relationships married men cheat
looking to cheat click my husband cheated on me

Keywords: สมองเสื่อม, ภาวะซึมเศร้า, ซึมเศร้า, เศร้า, ผู้สูงอายุ, elderly, dementia, depress, depression, depressive disorder

ปีที่เผยแพร่/Year: 2544

Address: โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 00031

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย