เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: โครงการเสริมทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น

 

ผู้วิจัย/Authors: รัตนะ วรบัณฑิต

ชื่อเรื่อง/Title: โครงการเสริมทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 7 ปี 2544 "ความสุขที่พอเพียง" วันที่ 5-7 กันยายน 2544. หน้า 43

รายละเอียด / Details:

-บทนำ เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรที่สำคัญของชาติ เพราะเป็นกำลังสำคัญในการพัมนาประเทศแต่ปัจจุบันปัญหายาเสพติดได้แพร่ระบาดเข้าไปในกลุ่มเด็กและเยาวชนอย่างแพร่หลาย และเด็กและเยาวชนส่วนหนึ่งได้ถูกจับดำเนินคดีเกี่ยวกับยาเสพติด จากข้อมูลสถิติของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น ปี พ.ศ. 2543 พบว่าเด็กและเยาวชนที่ถูกดำเนินคดีในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดมีจำนวนถึง 44.68% ด้วยตระหนักถึงสภาพปัญหาดังกล่าว สถานพินิจฯจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดจังหวัดขอนแก่นจึงไดด้จัดโครงการเสริมทักษะชีวิตขึ้น โดยประยุกต์กิจกรรมที่เสริมทักษะชีวิตสำหรับเยาวชนกลุ่มเสี่ยงมาเป็นแนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดกระบวนคิดปรับเปลี่ยนความรู้ของเยาวชนกลุ่มนี้ให้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น พร้อมที่จะกลับสู่ครอบครัวและสังคมต่อไป -วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้เกี่ยวกับโทษ พิษภัยของยาเสพติดและโรคเอดส์ มีความสามารถในการปรับตัว มีความภาคภูมิใจในตนเอง มีเจตคติที่ดีตนเอง ครอบครัวและสังคม สามารถวางแผนในการดำเนินชีวิตเพื่อเตรียมการกลับสู่ครอบครัวและสังคมได้ -วิธีดำเนินการ คัดเลือกเยาวชนที่ถูกดำเนินคดีเกกี่ยวกับยาเสพติดเข้าร่วมโครงการ ครั้งละ 50 คน และจัดกิจกรรมเข้าค่ายเสริมทักษะชีวิตตามหลักสูตรที่กำหนด จำนวน 7 วัน/ครั้ง -ผลที่ได้ จากการติดตามประเมิน เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่สามารถเลิกยาเสพติดได้และกระทำผิดซ้ำน้อยลง
website link wife cheaters
how do i know if my wife has cheated click what is infidelity
herpes std pictures signs of std pictures how do they test for chlamydia
aids pictures symptoms cure hiv aid symptoms
i want to cheat on my girlfriend my girlfriend thinks i cheated on her will my girlfriend cheat
watching my girlfriend cheat my girlfriend cheated on me with my best friend my girlfriend cheated on me with my best friend
i cheated on my boyfriend and told him open my boyfriend cheated on me should i forgive him
women cheat on their husbands infidelity in marriage why men cheat
married looking to cheat open how can people cheat
erotic sex adult stories fiction free blog.gobiztech.com tamil sex stories readable
cheaters women who love to cheat all women cheat

Keywords: ทักษะชีวิต, เด็ก, สถานพินิจ, เยาวชนกลุ่มเสี่ยง, เยาวชน, สารเสพติด, ยาเสพติด, สุขภาพจิต, mental health

ปีที่เผยแพร่/Year: 2544

Address: กรมสุขภาพจิต,กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000309

ISSN/ISBN: 974-296-076-3

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต