เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตวัยทำงาน

 

ผู้วิจัย/Authors: กลุ่มงานจิตเวชและกลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลศรีสะเกษ

ชื่อเรื่อง/Title: โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตวัยทำงาน

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 7 ปี 2544 "ความสุขที่พอเพียง" วันที่ 5-7 กันยายน 2544. หน้า 41

รายละเอียด / Details:

บทนำและวัตถุประสงค์ งานบริการด้านสาธารณสุข เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการบำบัดรักษา ดูแลป้องกันและส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่ผู้ป่วยและประชาชนโดยทั่วไป บุคลากรสาธารณสุขจึงเป็นกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่ต้องทุ่มเททั้งกำลังกาย กำลังใจ และใช้ความรู้ความชำนาญเพื่อให้บริการอย่างมีคุณภาพ ท่ามกลางสภาพสังคม ภาวะเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนที่มารรับบริการ การจะให้บริการสาธารณสุขที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบันนั้น บุคลากรสาธารณสุขจะทำงานให้ประสบผลสำเร็จได้ นอกจากจะต้องอาศัยความรู้ทางวิชาชีพของแต่ละสายงานแล้ว ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆ เช่น การมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี การมีความสุข ความพึงพอใจในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย และสามารถประสานความร่วมมือระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้วยกันได้เป็นอย่างดีอีกด้วย กลุ่มงานจิตเวชและกลุ่มงานเวชกรรมสังคมโรงพยาบาลศรีสะเกษ ตระหนักถึงความสำคัญของการมีสุขภาพที่ดีของผู้ปฏิบัติงานด้านต่างๆ ในโรงพยาบาล จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตวัยทำงานขึ้น และมุ่งหวังให้บุคลากรสาธารณสุขของโรงพยาบาลแห่งนี้ ได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ด้านสุขภาพจิตและมีทักษะที่จำเป็นในการสร้างความสุข ความพึงพอใจในการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการสาธารณสุขแก่ผู้ป่วยและประชาชนต่อไป ผลที่ได้ จากการตอบแบบประเมินการอบรม 85 ฉบับพบว่าผู้เข้ารับการอบรมมีความเห็นในด้านการได้รับความรู้ระดับดีมากร้อยละ 67.64 ระดับดีร้อยละ 61.18 ระดับพอใช้ ร้อยละ 1.18 ด้านประโยชน์ในการนำไปใช้ระดับดีมากร้อยละ 38.83 ระดับดีร้อยละ 56.47 ระดับพอใช้ร้อยละ 4.70 ด้านบรรลุวัตถุประสงค์ของการอบรมระดับดีมากร้อยละ 18.82 ระดับดีร้อยละ 65.88 ระดับพอใช้ร้อยละ 15.30
married affairs sites online why do wifes cheat
website cheat how often do women cheat on their husbands
facts on hiv/aids nav-connector.com hiv transmission
why do husband cheat site when married men cheat
wives that cheat femchoice.org how to cheat on wife
most women cheat women affair married men cheat
reasons women cheat click how to cheat on wife
erotic sex adult stories fiction free open tamil sex stories readable
horny sex stories blog.gobiztech.com reading sex stories
little sex stories read vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny

Keywords: สุขภาพจิต, วัยทำงาน, ความสุข, บุคลากรสาธารณสุข, mental health

ปีที่เผยแพร่/Year: 2544

Address: กรมสุขภาพจิต,กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000307

ISSN/ISBN: 974-296-076-3

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต