เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: โครงการ "รักบริสุทธิ์" ส่งเสริมสุขภาพจิตคนไทย

 

ผู้วิจัย/Authors: สหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย)

ชื่อเรื่อง/Title: โครงการ "รักบริสุทธิ์" ส่งเสริมสุขภาพจิตคนไทย

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 7 ปี 2544 "ความสุขที่พอเพียง" วันที่ 5-7 กันยายน 2544. หน้า 38

รายละเอียด / Details:

บทนำ เยาวชนเป็นวัยที่อยู่ในช่วงเวลาของการเรียนรู้ต่อสิ่งใหม่ ๆ ต้องการแสวงหาโอกาสอันดีที่จะรับและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้กับตัวเอง สังคม พร้อมทั้งสร้างแบบอย่างของการเสียสละตัวเองเพื่อผู้อื่น แต่จากการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม เป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารอย่างรวดเร็ว ในขณะที่การให้ความรู้ ความเข้าใจที่ชัดเจนและถูกต้องกับเยาวชนยังไม่ทั่วถึงพอ จึงส่งผลกระทบต่อการพัฒนาของเยาวชนในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นทางด้านจิตใจ อารมณ์ และค่านิยม แทนที่จะทำให้เยาวชนได้รับประโยชน์ แต่สิ่งที่ปรากฎกลับ ทำให้เยาวชนไทยตกอยู่ในภาวะของความเครียด หาทางออกในรูปแบบต่างๆ และการหาสิ่งอื่นมาทดแทนความรัก ความเข้าในในชีวิต ซึ่งสิ่งนี้เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาสิ่งเสพติด ค่านิยมฟรีเซ็กส์ การมีเพศสัมพันธ์ก่อนการแต่งงาน และปัญหาการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ ฯลฯ ดังนั้น การประสานรอยร้าวที่เกิดขึ้นของแต่ละบุคคลที่อยู่ในสังคมนั้นต้องอาศัยพื้นฐานความรักความผูกพันในครอบครัว โดยเฉพาะในเรื่องการเรียนรู้ความรักในวัยที่ถูกต้อง ไม่ควรที่จะคล้อยตามหรือหลงเชื่อต่อสื่อที่ได้รับ โดยไม่ใช้วิจารณญาณ โครงการรักบริสุทธิ์ เกิดขึ้นเพื่อมุ่งส่งเสริมพลังสร้างสรรค์ของเยาวชนที่ต้องการจะแสดงออกถึงจิตวิญญาณของความรัก และความร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหาและปกป้องเยาวชนจากปัญหาต่างๆ ในแนวคิดของการส่งเสริมค่านิยมของความรักบริสุทธิ์ และส่งเสริมความเข้าใจที่ชัดเจนขึ้นถึงบทบาทของเยาวชนไทยในการแสดงออกถึงความรักในทิศทางที่ถูกต้องของการปกป้องตัวเอง บุคคลรอบข้าง สังคม ให้มีสุขภาพจิตที่ดีและปลอดภัยจากปัญหาต่างๆ ที่ริดรอนต่อศักยภาพของการดำเนินชีวิตของเยาวชนและบุคคลในสังคมในปัจจุบันนี้ในรูปแบบการจัดรณรงค์ อบรมเพื่อสร้างอาสาสมัครในโรงเรียนมัธยม สถาบันอุดมศึกษา และกลุ่มเยาวชนที่สนใจปลูกจิตสำนึกและความเข้าใจที่ถูกต้องในการเป็นอาสาสมัครเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป ผลที่ได้ เยาวชนเปลี่ยนระบบความคิด และเปลี่ยนค่านิยมเกี่ยวกับความรัก เห็นคุณค่าของชีวิตมีสุขภาพจิตดีขึ้น สรุปและข้อเสนอแนะ การแก้ไขปัญหาเยาวชนต้องแก้ที่สาเหตุของปัญหา โดยการให้ค่านิยมของความรักถูกต้องและเหมาะสมกับวัย เพราะเยาวชนเป็นวัยที่เป็นกำลังสำคัยของชาติ จึงขอเสนอให้กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ให้การสนับสนุน
husbands who cheat website why wifes cheat
unfaithful spouse cheat husband
abortion personal stories longrangesystems.net suction abortion
my wife cheated now what read women who cheat with married men
how married men cheat open reasons why husband cheat

Keywords: สุขภาพจิต, โครงการรักบริสุทธิ์ , ความรัก, เยาวชน, นักเรียน, ครอบครัว, mental health

ปีที่เผยแพร่/Year: 2544

Address: กรมสุขภาพจิต,กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000304

ISSN/ISBN: 974-296-076-3

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต