เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพจิตกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

 

ผู้วิจัย/Authors: ประทุมมาศ ขะชาตย์

ชื่อเรื่อง/Title: ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพจิตกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 7 ปี 2544 "ความสุขที่พอเพียง" วันที่ 5-7 กันยายน 2544 ณ. โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯหน้า36

รายละเอียด / Details:

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะสุขภาพจิตกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี โดยเฉพาะนักศึกษาพยาบาลศาสตร์หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประชากรที่ศึกษาเป็นนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 และปีที่ 4 ปีการศึกษา 2543 จำนวน 236 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป จำนวน 35 ข้อและแบบสอบถามภาวะสุขภาพจิต จำนวน 28 ข้อซึ่งนำมาจากแบบสอบถาม General Health Questionnaire ฉบับภาษาไทย (Thai GHQ-28) ซึ่งนายแพทย์ธนา นิลชัยโกวิทย์และคณะ แปลเป็นภาษาไทย ดำเนินการวิจัยระหว่างวันที่ 15-30 สิงหาคม 2543 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสถิติ ความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย ผลการวิจัยพบว่า 1. ปัจจัยด้านนักศึกษา พบว่า ชั้นของนักศึกษา เพศ ค่าใช้จ่ายต่อเดือน ความเพียงพอของค่าใช้จ่ายโรคประจำตัว ลักษณะการอ่านหนังสือ และความสัมพันธ์กับเพื่อนนักศึกษา มีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพจิตอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนอายุ ภูมิลำเนาเดิม การเข้าเรียนในวิทยาลัย ทีพักอาศัยในวันหยุด การได้รับทุน แบะการใช้เครื่องดื่มประเภทชา/กาแฟ ไม่มีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพจิตของนักศึกษา 2. ปัจจัยด้านครอบครัว พบว่า สุขภาพของบิดา-มารดา ความสัมพธ์กับบิดา-มารดา และความสัมพันธ์กับพี่น้อง มีผลต่อภาวะสุขภาพจิต อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่จำนวนพี่น้องร่วมบิดา-มารดา ลำดับที่ของการเป็นบุตร รายได้ของบิดา-มารดาไม่มีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพจิต 3. ปัจจัยด้านวิทยาลัย พบว่าปัญหาในการศึกษาภาคทฤษฎี มีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพจิตอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนความพอใจต่อหอพักที่วิทยาลัยฯ จัดให้ ปัญหาในการใช้ห้องสมุด การร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตร ปัญหาในการฝึกภาคปฏิบัติ ความสัมพันธ์กับอาจารย์สอนภาคปฏิบัติ/อาจารย์พี่เลี้ยงในแหล่งฝึก และความสัมพันธ์กับอาจารย์ประจำวิทยาลัยไม่มีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพจิต 4. แนวโน้มว่าน่าจะมีความผิดปกติทางจิตเวชมากที่สุด คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รองลงมาคือชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 นักศึกษาอยู่ในชั้นปีที่สูงขึ้นมีแนวโน้มของภาวะสุขภาพจิตที่ลดลง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะสุขภาพจิต และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาลไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัฯทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผู้วิจัยมีความเห็นว่า การศึกษาวิขฃชาชีพพยาบาล ควรมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาให้ผู้เรียนเข้าใจถึงหลักสูตรวิธีการเรียนในระดับอุดมศึกษาและธรรมชาติการศึกษาของวิชาชีพ และจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยดูแลช่วยเหลือ รวมทั้งเสริมสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างนักศึกษารุ่นน้อง รุ่นพี่ บุคคลในครอบครัว และอาจารย์ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
why most women cheat all wives cheat signs of infidelity
aids pictures symptoms aids testing aid symptoms
i want to cheat on my girlfriend should i tell my girlfriend i cheated will my girlfriend cheat
i cheated on my husband now what robertsuk.com how to tell my husband i cheated
women looking to cheat site when a husband cheats
erotic stories images violent sex adult diaper lover stories boys suck boys dick sex stories
written adult stories with animals and humans having sex spanking adult babies stories adult baby girl stories
what makes husbands cheat go percentage of women who cheat

Keywords: สุขภาพจิต, พยาบาลวิชาชีพ, นักศึกษาพยาบาล, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ปัญหาสุขภาพจิต, จิตวิทยา, stress, mental health problem, mental health, nurse

ปีที่เผยแพร่/Year: 2544

Address: กรมสุขภาพจิต,กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000287

ISSN/ISBN: 974-296-076-3

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต