เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตวัยรุ่นในโรงเรียน

 

ผู้วิจัย/Authors: ธิดารัตน์ คณึงเพียร

ชื่อเรื่อง/Title: การประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตวัยรุ่นในโรงเรียน

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 7 ปี 2544 "ความสุขที่พอเพียง" วันที่ 5-7 กันยายน 2544 ณ. โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯหน้า34-35

รายละเอียด / Details:

จากสถานการณ์ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและซับซ้อนมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นเป็นวัยหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิต ต้องปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ วึ่งหากว่าปรับตัวไม่ได้อาจจะมีปัญหาสุขภาพจิตตามมา ซึ่งจากปัญหาดังกล่าวคณะผู้ดำเนินงานจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตให้แก่วัยรุ่นในโรงเรียนขึ้นโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 (2540-2544) ในอันที่จะลดจำนวนผู้ป่วยทางจิตให้เหลือร้อยละ 25 และเพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน วิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชในหัวข้อการพยาบาลจิตเวชชุมชน โดยให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เป็นผู้ดำเนินกิจกรรม วัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตวัยรุ่นในโรงรียน 2. เพื่อให้วัยรุ่นมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพจิต 3. เพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์ในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต วิธีการ เตรียมการ เลือกกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนในโรงเรียน สุรวิทยาคาร และโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินติดต่อปรสานงานกับื้นที่เป้าหมาย และนักศึกษาที่รับผิดชอบเพื่อเขียนโครงการ ดำเนินการ ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพจิตวัยรุ่นในโรงเรียนก่อนดำเนินโครงการดำเนินกิจกรรมตามแผนที่ดำเนินไว้ ได้แก่ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กิจกรรมบนเวที บอร์ดนิทรรศการ มุมคลายเครียด ได้แก่ นวดคลายเครียด เทปคลายเครียด ทำนายดวงชะตาด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประเมินความเครียดด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประเมินผล ประเมินจากแบบสำรวจความคิดของผู้เข้าร่วมโครงการประเมินจากการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพจิตก่อนและหลังดำเนินโครงการ สังเกตความสนใจและการร่วมของนักศึกษาผ็ดำเนินโครงการ และนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ผลที่ได้จากการทำโครงการ ประเมินผลจากความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ โดยใช้ค่าความถี่และร้อยละ ประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพจิตก่อนและหลังทำโครงการโดยใช้สถิติ T-test ดังผลดังนี้ 1. ความคิดเห็นในการทำโครงการพบว่านักเรียนทั้ง 2 แห่งประเมินความคิดเห็นอยู่ในระดับมากโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.5 และโรงเรียนสสุรวิทยาคารค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 โดยที่โรงเรียนวีรวัฒน์โยธินมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ที่ได้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้มากสุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 และประทับใจในกิจกรรมบนเวทีมากที่สุดร้อยละ 45 และประทับใจบอร์ดนิทรรศการน้อยที่สุดร้อยละ 13 ส่วนนักเรียนโรงเรียนสุรวิทยคารมีความคิดเห็นในหัวข้อได้รับความสนุกสนานและความเป็นกันเองระหว่างผู้ดำเนินโครงการและผู้ร่วม โดครงการมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 รองลงมาคือได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพจิตมากขึ้นและความรู้ที่ไดสามารถนำไปใช้ชีวิตประจำวัน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 และมีความประทับใจเทปคลายเครียดมากที่สุด ร้อยละ 21.57 รองลงมาคือกิจกรรมบนเวที ร้อยละ 20.91 ส่วนนวดคลายเครียดน้อยที่สุดร้อยละ 8.50 2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพจิตพบว่านักเรียนโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพจิตก่อนและหลังทำโครงการไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาเป็นชั้นปีพบว่า นักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 2 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพจิตก่อนและหลังทำโครงการแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5ทั้งนี้เนื่องจากจัดกิจกรรมโดยเป็นระบบเปิด นักเรียนจำนวนมากไม่สามารถควบคุมกลุ่มเป้าหมายได้ แต่นักเรียน ม.2 เป็นกลุ่มที่เข้ารับกิจกรรมตลอด ส่วนโรงเรียนสุรวิทยาคารพบว่านักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพจิตก่อนและหลังโครงการแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.5 ทั้งนี้เนื่องจากเป็นนักเรียนได้เข้าร่วมโครงการตลอดเวลา
click here read here what is infidelity
website open i dreamed my husband cheated on me
aids pictures symptoms cure hiv aid symptoms
bacterial diseases parentpower.com signs of chlamydia in males
spy phone apps android go spyware for android phone
my husband cheated on me what do i do trailblz.com my husband is a cheat
i cheated on my husband how do i fix it sigridw.com i cheated on my husband with a woman
why do husband cheat link when married men cheat
how to cheat with a married woman beautiful women cheat infidelity signs

Keywords: สุขภาพจิต, วัยรุ่น, ปัญหาสุขภาพจิต, ส่งเสริมป้องกัน, mental health, mental health promotion, adolescence

ปีที่เผยแพร่/Year: 2543

Address: กรมสุขภาพจิต,กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000286

ISSN/ISBN: 974-296-076-3

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต