เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การประเมินผลโครงการปลดโซ่ตรวนผู้ป่วยที่ถูกล่ามขังในพื้นที่การสาธารณสุขเขต 2

 

ผู้วิจัย/Authors: นันทนา ศรีพินิจ

ชื่อเรื่อง/Title: การประเมินผลโครงการปลดโซ่ตรวนผู้ป่วยที่ถูกล่ามขังในพื้นที่การสาธารณสุขเขต 2

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2545 สุขภาพจิตกับยาเสพติด หน้า 211

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีวัถุประสงค์ เพื่อประเมินผลโครงการปลดโซ่ตรวนผู้ป่วยทางจิต ที่ถูกล่าม ใน 4 ด้านได้แก่ ด้านบริบท ด้านปัจจัย-เบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต โดยใช้รูปแบบการประเมินชิป (CIPP Model) โดยกลุ่มประชากรประกอบด้วย ผู้ป่วยทางจิตที่ถูกล่ามขัง ในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์สุขภาพจิตเขต 2 ในปี พ.ศ. 2544 จำนวน 34 คน ญาติผู้ป่วย จำนวน 34 คน และผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยและครอบครัวในชุมชน จำนวน 42 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึก แบบทดสอบ และแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณา คิดเป็นร้อยละ ผลการวิจัยมีดังนี้ ด้านบริบท พบว่า วัถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับนโยบายของโรงพยาบาลศรีธัญญาวิสัยทัศน์กรมสุขภาพจิต แนวนโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิตแห่งชาติ ส่วนในด้านการปฏิบัติงานจริงสอดคล้องกับแผนงานของโครงการอยู่ในระดับสูง ด้านปัจจัยเบื้องต้น พบว่า ญาติผู้ป่วย ร้อยละ 79.4 และผู้ปฏิบัติงานร้อยละ 97.6 มีความเห็นว่า ความพร้อมของปัจจัยเบื้องต้นที่ใช้ในการดำเนินโครงการปลดโซ่ตรวนผู้ป่วยทางจิต ที่ถูกล่ามขังมีอยู่ในระดับสูง โดยเฉพาะสื่อต่างๆ และงบประมาณ บุคลากรมีความพึงพอและเหมาะสมในการดำเนินโครงการ ด้านกระบวนการ พบว่า มีการวางแผนการดำเนินงาน มีการประชุมก่อนและหลัง การดูแลผู้ป่วย ทางจิตและครอบครัว และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องตามแผนการดำเนินงาน ด้านผลผลิต พบว่า ญาติที่ให้การดูแล ร้อยละ 88.2 มีความรู้เกี่ยวกับโรคจิต และความสามารถในการดูแลผู้ป่วยอยู่ในระดับสูง ญาติร้อยละ 82.4 มีทัศนคติเชิงบวกต่อการดูแลผู้ป่วยทางจิตที่ถูกล่ามขัง และผู้ป่วยทางจิตที่ถูกล่ามขัง ร้อยละ 97.1 ได้ในการปลดโซ่ตรวน
married affairs sites wife cheated why do wifes cheat
cheaters click here read
how to spot a cheater how many people cheat open
free std testing dallas antibiotics for chlamydia and gonorrhea chlamydia throat
herpes std pictures venereal disease pictures how do they test for chlamydia
how to cheat on my husband site my wife cheated
i cheated on my husband now what i think my husband cheated how to tell my husband i cheated
wives that cheat husband watches wife cheat how to cheat on wife
cheats prashanthiblog.com infidelity in marriage
free indian sex stories femchoice.org interactive adult stories

Keywords: โซ่ตรวน, ล่ามขัง, ผู้ป่วยจิตเวช, จิตเวช, ผู้ป่วยโรคจิต, โรคจิต, psychosis, restrient, psychiatry

ปีที่เผยแพร่/Year: 2544

Address: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000285

ISSN/ISBN: 974-90572-3-6

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต