เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การประเมินผลโครงการป้องกันและช่วยเหลือผู้มีภาวะซึมเศร้าและผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย (ภายใต้กระบวนการขอรับรอบคุณภาพโรงพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา)

 

ผู้วิจัย/Authors: เอกอุมา วิเชียรทอง

ชื่อเรื่อง/Title: การประเมินผลโครงการป้องกันและช่วยเหลือผู้มีภาวะซึมเศร้าและผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย (ภายใต้กระบวนการขอรับรอบคุณภาพโรงพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา)

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2545 สุขภาพจิตกับยาเสพติด หน้า 210

รายละเอียด / Details:

โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาเป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิที่ดูแลผู้ป่วยเฉพาะด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ในปัจจุบันพบว่ามีผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยใน เป็นผู้ป่วย โรคซึมเศร้าถึง 5,762 ราย และมีผู้ป่วยที่พยายามฆ่าตัวตายถึง 71 ราย (ต.ค.43-ก.ย.,44) เพื่อสามารถตอบานองความต้องการของผู้ป่วยและญาติได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลและระบบบริการให้มีคุณภาพและต่อเนื่อง การวิจัยประเมินผลโครงการครั้งนี้มีวัถุประสงค์เพื่อ 1. พัฒนาความรู้ ทัศนคติ และทักษะในการดูแลและช่วยเหลือผู้ป่วยโรคซึมเศร้าและผู้ป่วยจิตเวชที่พยายามฆ่าตัวตาย 2. จัดทำแผนการดูแลรักษาผู้ป่วย (Care map) โรคซึมเศร้าและผู้ป่วยจิตเวชที่พยายามฆ่าตัวตาย 3. จัดทำมาตรฐานเชิงป้องกันความเสี่ยงในผู้ป่วยจิตเวชที่พยายามฆ่าตัวตาย กลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากรทีมสหวิชาชีพที่เป็นทีมดูแลผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก (Patient careteam) เป็นพยาบาลวิชาชัพที่เพิ่งเข้ารับราชการ พยาบาลวิชาชีพที่ยังไม่ผ่านการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลสุขภาพและจิตเวช พยาบาลเทคนิค ผู้ช่วยพยาบาลและผู้ช่วยเหลือคนไข้ เครื่องมือที่ใช้ คือ 1. แบบประเมินความรู้ ทัศนคติ และทักษะการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า และผู้ป่วยจิตเวชที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย 2. แบบประเมินผลภาพรวมโครงการ 3. กรอบการจัดทำแผนการดูแลผู้ป่วย 4. กรอบการจัดทำมาตรฐานป้องกันผู้ป่วยจิตเวชที่พยายามห่าตัวตาย 5. แบบติดตามผลการปฏิบัติงานภายหลังการอบรม 30 วัน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ t-test และทักษะก่อนและหลังการอบรมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีแบบแผนการดูแลรักษาผู้ป่วย (Care map) โรคซึมเศร้าและผู้ป่วยจิตเวชที่พยายามฆ่าตัวตาย และมีมาตรฐานเชิงป้องกันความเสี่ยงในผู้ป่วยจิตเวชที่พยายามฆ่าตัวตาย
why men have affairs website married men who cheat with men
unfaithful spouse cheat husband
website my wife cheated on me now what how often do women cheat on their husbands
what is in the abortion pill how much for abortion the morning after pill
why men have affairs redirect redirect
herpes std pictures fitness.markmcgookin.com how do they test for chlamydia
i cheated on my husband now what just found out my husband cheated on me i cheated on my
women wanting to cheat blog.itracsigns.com how to tell my husband i cheated
how to cheat with a married woman west-bot.com my wife cheated on me with my father
how do you know your wife cheated on you open why do i want to cheat on my wife
why married men cheat on their wives thesailersweb.com cheat on my wife
married looking to cheat open how can people cheat
women cheat husband go women who cheat on their husbands
lesbian sex stories ohiovalleyrestoration.com sex stories sites
reasons why husband cheat keelingconsulting.com how many men have affairs
erotic sex adult stories fiction free blog.gobiztech.com tamil sex stories readable
cheaters faithwalker.org all women cheat

Keywords: โรคซึมเศร้า, ซึมเศร้า, ฆ่าตัวตาย, ผู้ป่วยจิตเวช, depressive disorder, depress, suicide, depression

ปีที่เผยแพร่/Year: 2545

Address: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000284

ISSN/ISBN: 974-90572-3-6

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต