เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การประเมินโครงการการให้การปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตทางโทรศัพท์นอกเวลาราชการ

 

ผู้วิจัย/Authors: วัชราภรณ์ อุทโยภาศ

ชื่อเรื่อง/Title: การประเมินโครงการการให้การปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตทางโทรศัพท์นอกเวลาราชการ

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2545 สุขภาพจิตกับยาเสพติด หน้า 208

รายละเอียด / Details:

โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา เปิดบริการให้การปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตทางโทรศัพท์ มาประมาณปีเศษ ยังไม่ทราบผลสัมฤทธิ์จึงได้ทำการประเมินโครงการนี้ โดยมีวัถุประสงค์ เพื่อสำรวจร้อยละของลักษณะประชากร ลักษณะปัญหาที่ต้องการปรึกษา และจำนวนผู้ใช้บริการ ร้อยละของลักษณะประชากรและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ รวมทั้งความเกี่ยวข้องระหว่างลักษณะประชากรกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ สำรวจโดยการบันทึกข้อมูลการขอรับการปรึกษาของผู้ใช้บริการ จำนวน 164 ราย และการตอบแบบสอบถามของผู้ให้บริการจำนวน 60 รายวิเคราะห์ทางสถิติด้วยการหาค่าร้อยละและทดสอบ chi-Square ผลปรากฎว่า ผู้ใช้บริการเป็นหญิงร้อยละ 68.9 โสดร้อยละ 60.4 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีร้อยละ 42.1 ลักษณะปัญหาส่วนใหญ่ ที่ปรึกษา คือ ปัญหาความผิดปกติทางจิต อาการทางประสาท ความเครียดหรือวิตกกังวล คิดเป็นร้อยละ 39 ส่วนใหญ่ใช้บริการในช่วงเวลา 16.00น.-24.00น. ร้อยละ 57.3 ผู้ให้บริการเป็นหญิงร้อยละ 98.3 อายุ 41 ถึง 50 ปี ร้อยละ 48.3 คนแต่งงานแล้วอยู่ด้วยกันร้อยละ 63.3 มีประสบการณ์การทำงาน 20 ปีขึ้นไป ร้อยละ 50 และมีประสบการณ์ให้การปรึกษาทางโทรศัพท์ 2-3 ปีร้อยละ 78.3 มีความพึงพอใจต่อการให้บริการร้อยละ 18.3 โดยมีความพึงพอใจด้านสถานที่และอุปกรณ์ร้อยละ 58.3 การประเมินครั้งนี้สรุปได้ว่า ผู้มีปัญหาทางจิตเวชยังคงนิยมใช้บริการการให้การปรึกษาทางโทรพท์ ส่วนผู้ให้บริการทุกวิชาชีพไม่มีความพึงพอใจในการให้บริการ หากมีการปรับปรุงระยะเวลาในการให้บริการ ค่าตอบแทน สถานที่และอุปกรณ์ หรืออาจพิจารณาปรับเปลี่ยนระบบการให้บริการด้วยการเพิ่มคู่สายและหมุนเวียนการให้บริการในแต่ละโรงพยาบาลที่รับผิดชอบ อาจจะให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ใช้บริการและเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการ
website women that cheat with married men wife cheaters
unfaithful spouse cheat husband
home remedies for abortion get an abortion ru486 abortion pill
how to spot a cheater My girlfriend cheated on me open
wife cheaters website open
will my husband cheat again cheat on wife wife affair
married and wanting to cheat read why cheat on your wife
cheat on my girlfriend girlfriend cheated on me watching my girlfriend cheat
how to cheat with a married woman west-bot.com my wife cheated on me with my father
how often do women cheat on their husbands what makes husbands cheat my husband cheated
most women cheat why people cheat in relationships married men cheat

Keywords: การให้การปรึกษา, ปรึกษา, ปัญหาสุขภาพจิต, การปรึกษาทางโทรศัพท์, counseling, tekephone counseling, mental health,

ปีที่เผยแพร่/Year: 2545

Address: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000282

ISSN/ISBN: 974-90572-3-6

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต