เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ผลของการฝึกสมาธิชนิดอัปปมัญญา 4 ในผู้ป่วยแผลไหม้ (EFFCTIVENESS BUDDHIST MEDITATION AMONG BURN PATIENTS : APPAMANYA 4).

 

ผู้วิจัย/Authors: เก็จทอง เสตะกสิกร

ชื่อเรื่อง/Title: ผลของการฝึกสมาธิชนิดอัปปมัญญา 4 ในผู้ป่วยแผลไหม้ (EFFCTIVENESS BUDDHIST MEDITATION AMONG BURN PATIENTS : APPAMANYA 4).

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 7 ปี 2544 "ความสุขที่พอเพียง" วันที่ 5-7 กันยายน 2544. หน้า 128

รายละเอียด / Details:

แผลไหม้เป็นอุบัติเหตุที่มีความรุนแรงทำให้เกิดความพิการและเป็นอันตรายแก่ชีวิตในระหว่างการรักษาผู้ป่วยจะเจ็บปวด มีความวิตกกังวลสูง และทรมานมาก การลดความทุกข์ทรมานแก่ผู้ป่วยจึงเป็นสิ่งจำเป็น การวิจัยกึ่งทดลองครั้งน ี้เพื่อศึกษาผลของการฝึกสมาธิชนิดอัปปมัญญา 4 ต่อการลดความเจ็บปวด และความวิตกกังวลในผู้ป่วยแผลไหม้ คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ 20 ราย ระยะเวลาในการทดลอง 15 วัน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ บทสวดมนต์ เครื่องวัดสัญญาณชีพอัตโนมัติ นาฬิกา ปรอทวัดอุณหภูมิที่ปลายนิ้ว แบบสัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไป แบบวัดความเจ็บปวด แบบวัดความวิตกกังวล แบบบันทึกชีพจรการหายใจ ความดันโลหิต การใช้ยาบรรเทาความเจ็บปวด แบบบันทึกข้อมูลการฝึกสมาธิ ใช้สถิติเชิงพรรณนา และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยตัวแปรต่างๆ ก่อนและหลังการทดลองในกลุ่มเดียวกันด้วยสถิติ The Wilcoxon MatchedPairs Singed-Ranks Test เปรียบเทียบความแตกกต่างก่อนและหลังการทดลองของ 2 กลุ่มด้วยสถิติ The Mann-Whitney U Test ผลการวิจัยพบว่า ในกลุ่มทดลองภายหลังการทดลองมีคะแนนเฉลี่ยของความเจ็บปวด ความวิตกกังวล การหายใจ ความดันโลหิตซีสโลหิตน้อยกว่าก่อนทดลอง และมีอุณหภูมิที่ผิวหนังสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทาสถิติ (p-value<.05) ส่วนค่าเฉลี่ยความดันโลหิตไดแอสโตลิค ค่าเฉลี่ยชีพจรไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value<.05) ในกลุ่มเปรียบเทียบหลังการทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความเจ็บปวด ความวิตกกังวล และชีพจรแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value<.05 เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง 2 กลุ่ม ภายหลังการทดลองค่าเฉลี่ยความวิตกกังวลกลุ่มทดลองน้อยกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมันัยสำคัญทางสถิติ (p-value<.05) ส่วนค่าเฉลี่ยความเจ้บปวด ชีพจร การหายใจ ความดันโลหิตและค่าเฉลี่ยจำนวนครั้งของการใช้ยาบรรเทาความเจ็บปวดชอง 2 กลุ่ม ไม่มีความแตกต่างกัน (p-value<.05) ขณะฝึกสมาธิผู้ป่วยรู้สึกผ่อนคลายลง ลืมความเจ็บปวด และความวิตกกังวล นอนหลับดีขึ้นและไม่ฝันร้าย กำลังใจดีขึ้น จิตใจสงบ เยือกเย็น และแจ่มใสขึ้น
website link wife cheaters
read go married and want to cheat
free std testing dallas antibiotics for chlamydia and gonorrhea chlamydia throat
how to cheat on my husband how to cheat on my husband my wife cheated
did my girlfriend cheat read i want my girlfriend to cheat on me
women wanting to cheat blog.itracsigns.com how to tell my husband i cheated
lesbian sex stories stories of train sex sex stories sites

Keywords: อัปปมัญญา 4, ฝึกสมาธิ, สุขภาพจิต, จิตวิทยา, ปัญหาสุขภาพจิต, วิตกกังวล, เจ็บปวด, ความเจ็บปวด, pain, anxiety, anxious, mental health problem

ปีที่เผยแพร่/Year: 2543

Address: กรมสุขภาพจิต,กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000049

ISSN/ISBN: 974-296-076-3

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต