เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: โครงการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท โรงพยาบาลกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

 

ผู้วิจัย/Authors: ชัญญานุช จรูญธรรม

ชื่อเรื่อง/Title: โครงการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท โรงพยาบาลกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2545 สุขภาพจิตกับยาเสพติด หน้า 205

รายละเอียด / Details:

หลักการและเหตุผล โรคจิตเภทซึ่งเป็นโรคที่มีความผิดปกติด้านความคิด อารมณ์ การรับรู้และพฤติกรรม จัดเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญโรคหนึ่ง พบมากึงร้อยละ 1 ของประชากร การกำเริบของโรคมีผลกระทบต่อผู้ป่วย ครอบครัว และเศรศฐกิจของประเทศ เนื่องจากผู้ป่วยไม่ยอมรับการเจ็บป่สยและการรักษามีความรู้สึกว่าตนเองไม่มีคุณค่ามีปัญหาในการปรับตัว วัถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง ลดการใช้ยาทางจิต ป้องกันการป่วยซ้ำและอาการกำเริบของโรค ซึ่งให้เกิดความเสื่อมถอยของบุคลิกภาพ สถานที่ คลินิก สุขภาพจิต โรงพยาบาลกุสุมาลย์ กลุ่มตัวอย่าง ผู้ป่วยโรคจิตที่เข้ารับการรักษาในคลินิกจำนวน 57 ราย ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาความสม่ำเสมอของการเข้ารับบริการ การเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม ผู้ป่วยที่ได้รับการปรับลดยา และการเยี่ยมบ้าน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ใบบันทึกกิจกรรมกลุ่ม ใบบันทึกเข้ารับบริการ ใบบันทึกการเยี่ยม การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล 9 เดือน (ตุลาคม 44-มิถุนายน 45) การวิเคราะห์ข้อมูล เปรียบเทียบค่าร้ยละของข้อมูลส่วนบุคคล และกิจกรรมการให้บริการ สรุปผลการศึกษา 1. ผู้ป่วยโรคจิตส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (59.4%) อายุระหว่าง 20-30 ปี (54.35%)สถานภาพโสด (70.1%) ศาสนาพุทธ (92.8%) อาชีพเกษตรกรรม (64.9%) จบการศึกษาชั้นประถมปีที่ 6 (45.6%) 2. การเข้ารับบริการสม่ำเสมอ (78.9%) สาเหตุของการไม่เข้ารับบริการ ไม่ยอมรับประทานยาหรือหยุดยาเอง (10.5%) ญาติไม่พามารักษา (7%) จำนวนที่ได้รับการปรับยา (19.2%) จำนวนที่ได้รับการเยี่ยมที่บ้าน (28%) 3. การจัดกิจกรรมกลุ่มครบทุกครั้ง (38.5%) สาเหตุของการไม่เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม ญาติมารับยาแทน (22.8%) มารับยาผิดวันนัดหมาย (19.2% ) อาการยังไม่สงบ (14%) 4. ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการดูแลผู้ป่วย แบ่งเป็น 3 ด้าน คือ ความรู้ทัศนคติ และการปฏิบัติตัว
click here cheat on husband what is infidelity
husbands who cheat website why wifes cheat
unfaithful spouse wives who cheat on husbands
cheaters click here read
free abortion pill what are the risks of abortion when to get abortion
facts on hiv/aids nav-connector.com hiv transmission
i cheated on my husband now what i think my husband cheated how to tell my husband i cheated
cheated on my husband link how to tell my husband i cheated
looking to cheat cheat on my wife my husband cheated on me
reasons why husband cheat keelingconsulting.com how many men have affairs
why married men have affairs click married men cheat with men

Keywords: ผู้ป่วยจิตเภท, จิตเภท, โรคจิต, โรคจิตเภท, schizophrania, schizo, psychiatry

ปีที่เผยแพร่/Year: 2545

Address: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000280

ISSN/ISBN: 974-90572-3-6

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต