เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตของคนไทยภาตใต้ (ระดับบุคคล) ประจำปี พ.ศ 2544 The Study Mental Health Indicator of Southern Thailand (Individual) Bisical yeat 2001

 

ผู้วิจัย/Authors: อัตถพงศ์ ถนิมพาสน์

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตของคนไทยภาตใต้ (ระดับบุคคล) ประจำปี พ.ศ 2544 The Study Mental Health Indicator of Southern Thailand (Individual) Bisical yeat 2001

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ 2544 พ.ศ 2545

รายละเอียด / Details:

ปัญหาสุขภาพจิตของประชาชนในประเทศไทยมีปัญหาที่รุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยในขณะที่ประชาชนเกิดปัญหาสุขภาพจิต ประชาชนไม่สามารถที่จะทราบหรือรู้ว่าตนเองมีสุขภาพจิตไม่ดี ปัญหาดังกล่าวนี้เป็นแรงจูงใจทำให้กรมสุขภาพจิตได้พัฒนาเครื่องมือเพื่อประเมินภาวะสุขภาพจิต ซึ่งเรียกว่า ดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตของคนไทย (ระดับบุคคล) จำนวน 157 ข้อ กระทั้งได้พัฒนาให้มีฉบับที่มีจำนวนน้อยข้อลง ซึ่งในปีงบประมาณ 2544 ได้นำดัชนีวัดสุขภาพจิตของคนไทยจำนวน 85 ข้อ มาศึกษาทั่วประเทศ จึงทำให้โรงพยาบาลสวนสราญรมย์มีโอกาสนำเครื่องมือนี้มาศึกษาในภาคใต้ การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตของคนไทยภาคใต้ (ระดับบุคคล) มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ ประการที่ 1 เพื่อพัฒนาดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตของคนไทยภาคใต้ โดยศึกษาความตรงตามโครงสร้าง (Construct validity) และความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability ) ประการที่ 2 เพื่อหาค่าปกติ (Norm) ซึ่งใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการกำหนดภาวะสุขภาพจิตของคนไทยภาคใต้ และประการที่ 3 เพื่อศึกษาสุขภาพจิตของคนไทยภาคใต้ โดยใช้เครื่องมือที่พัฒนาจากผู้ทรงคุณวุฒิและคณะทำงานของกรมสุขภาพจิตจำนวน 89 ข้อ ซึ่งได้นำมาเพิ่มเติมเรื่องที่เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณ / ศาสนา / ความเชื่อบุคคล (Spirituality / Religion / Personal Belief) จำนวน 4 ข้อ รวมเป็นดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตของคนไทยภาคใต้ (ระดับบุคล) จำนวน 89 ข้อ ศึกษากับประชากร จากการสุ่มตัวอย่างแบบหลายชั้น (Multi-Stage Sampling) ได้กลุ่มตัวอย่างคือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในองค์การบริหารส่วนตำบลหรือ อบต. ระดับ 1-5 ของภาคใต้ในจังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง ภูเก็ต สงขลา ยะลา ปัตตานี และสตูล จำนวน 3,000 คน เมื่อได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลเป็นระยะเวลา 1 เดือน ในเดือนธันวาคม 2543 นำเครื่งอมือมาตรวจสอบความถูกต้องและบันทึกข้อมูลในคอมพิวเตอร์พร้อมวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS For Windows ด้วยค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า Factor Analysis ได้ผลการศึกษาคือ ดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตของคนไทยภาคใต้ (ระดับอนุบาล) ฉบับ 89 ข้อมีความตรงตามโครงสร้าง (ค่า Factor loading มากกว่า 0.04 ) และมีความน่าเชื่อถือที่สามารถนำไปประเมินสุขภาพจิตของคนไทยภาคใต้ได้ (ค่าอัลฟา ของครอนบาค มีค่ามากกว่า 0.7 ขึ้นไป ) และพบว่าค่าปกติ (Norm) ด้านสุขภาพจิตของคนไทยภาคใต้เท่ากับคนทั่วไป ร้อยละ 50.1 รองลงมาต่ำกว่าคนทั่วไป ร้อยละ 26.6 ซึ่งเมื่อผู้วิจัยได้ศึกษาเรื่องนี้ ทำให้ได้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาเครื่องมือฉบับต่อไปคือ ประการที่ 1 พัฒนาเครื่องมือดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตของคนไทยภาคใต้ให้มีฉบับที่มีจำนวนข้อน้อยลง ประการที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลสามารถวิเคราะห์ค่าปกติ (Norm) ที่ใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการกำหนดภาวะสุขภาพจิตแยกเป็นรายเขต 11 และเขต 12 และประการที่ 3 สามารถศึกษาสุขภาพจิตของคนไทยภาคใต้แยกเป็นเขต 11 และเขต 12 และแยกเป็นรายจังหวัด เพื่อจะทำให้ทราบถึงสุขภาพจิตในระดับจังหวัด
website link wife cheaters
herpes std pictures venereal disease pictures how do they test for chlamydia
married and wanting to cheat so your wife cheated why cheat on your wife
how to cheat on your boyfriend vancouverpaddlewheeler.com cheat on your boyfriend
women wanting to cheat blog.itracsigns.com how to tell my husband i cheated
i want my girlfriend to cheat site my virtual girlfriend cheats
how do you know your wife cheated on you seniorgeekpc.com why do i want to cheat on my wife
would my boyfriend cheat should i tell my boyfriend i cheated on him i found out my boyfriend cheated on me
women cheat on their husbands infidelity in marriage why men cheat
how to catch a cheat tolobel.com married men having affairs
how do i know if my wife cheated dating for married people husband cheated wife
lesbian sex stories click sex stories sites
cheats read infidelity in marriage
indian sex stories tolobel.com adult sex stories teacher student
written adult stories with animals and humans having sex free indian adult sex stories adult baby girl stories

Keywords: ดัชนีชี้วัด, สุขภาพจิต, ภาคใต้, mental health indicator, indicator, mental health, sourth

ปีที่เผยแพร่/Year: 2544

Address: โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 00028

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย