เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาคุณภาพการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ และความพึงพอใจต่อการพยาบาลของผู้ป่วยจิตเวช แผนกผู้ป่วยในโรงพยาบาลสวนสราญรมย์

 

ผู้วิจัย/Authors: วันลาภ เหรียญโมรา

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาคุณภาพการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ และความพึงพอใจต่อการพยาบาลของผู้ป่วยจิตเวช แผนกผู้ป่วยในโรงพยาบาลสวนสราญรมย์

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2545 สุขภาพจิตกับยาเสพติด หน้า 203

รายละเอียด / Details:

ปัจจุบันโรงพยาบาลทุกแห่งให้ความสนใจในการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการที่มีคุณภาพและคุ้มค่า และได้รับการรับรองคุณภาพ องค์การพยาบาล ซึ่งเป็นองค์กรสุขภาพที่ใหญ่ที่สุด ดังนั้นพยาบาลจะต้องมีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจปฏิบัติงานได้มารตฐาน เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจและได้รับการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ หากการปฏิบัติงานของพยาบาลเป็นไปอย่างมีคุณภาพ ก็จะส่งผลต่อภาพรวมของคุณภาพบริการของโรงพยาบาลนั้น ๆ ด้วย การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับคุณภาพรวมขอวคุณภาพการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ และความพึงพอใจต่อการพยาบาลของผู้ป่วยจิตเวช แผนกผู้ป่วยในโรงพยาบาลสวนสราญรมณ์ โดยศึกษาข้อมูลจากพยาบาลวิชาชีพที่ฏิบัติในแผนกผู้ป่วยใน และผู้ป่วยจิตเวชที่รักการรักษาเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยคำนวณจากสูตรยามาเน่ (Yamane') ได้กลุ่มตัวอย่าง คือ พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 100 คน และผู้ป่วยจิตเวชจำนวน 268 คน เครื่องมือที่ใช้ศึกษาเป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคล แบบวัดคุณภาพการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพแบ่งเป็น 3 ด้านคือคุณภาพเชิงโครงสร้าง เชิงกกระบวนการ และเชิงผลลัพธ์ และแบบวักความ พึงพอใจต่อการพยาบาลของผู้ป่วยจิตเวชแบ่งเป็น 5 ด้าน คือ ด้านศิลปะการดูแลคุณภาพ การดูแลทางเทคนิค สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ความพร้อมในการบริการ และประสิทธิผลของการพยาบาล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป นำมาแจกความถี่หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ t-test และ f-test ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพแผนกผู้ป่วยใน โดยรวมอยู่ในระดับดี (X=4.31,S.D.=.37) และความพึงพอใจต่อการพยาบาลจิตเวชของผู้ป่วยจิตเวชแผนกผู้ป่วยใน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X=4.11,S.D.=.57) ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถนำไปเป็นข้อมูลพื้นฐาน ในการกำหนดโยบายวางแผนในการพัฒนาความรู้และคุณภาพของพยาบาล และการบริหารจัดการด้านทรัพยากร สถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ รวมทั้งมีการวางแผนการนิเทศการปฏิบัติการพยาบาลในทุกหอผู้ป่วยให้เป็นมาตรฐานดียวกัน
click here cheat on husband what is infidelity
link husband cheated why women cheat on husbands
read go married and want to cheat
how to spot a cheater how many people cheat open
my girl friend cheated on me scottdangelo.com I cheated on my wife
how to cheat on your boyfriend how to cheat boyfriend cheat on your boyfriend
cheated on my husband link how to tell my husband i cheated
why do husband cheat blog.jrmissworld.com when married men cheat
married looking to cheat open how can people cheat
my wife cheated now what how many people cheat women who cheat with married men
cheats women cheat infidelity in marriage

Keywords: คุณภาพการพยาบาล, พยาบาลวิชาชีพ, ปฏิบัติการพยาบาล, พยาบาลจิตเวช, บริการพยาบาลจิตเวช, มารตรฐานพยาบาล, พยาบาล, nursing, psychiatric nursing care

ปีที่เผยแพร่/Year: 2545

Address: โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000278

ISSN/ISBN: 974-90572-3-6

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต