เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความพึงพอใจและพฤติกรรมการรับข่าวสารของผู้ป่วยในโครงการช่วยเหลือและป้องกันปัญหาภาวะซึมเศร้าและการเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย

 

ผู้วิจัย/Authors: อภิชัย มงคล

ชื่อเรื่อง/Title: ความพึงพอใจและพฤติกรรมการรับข่าวสารของผู้ป่วยในโครงการช่วยเหลือและป้องกันปัญหาภาวะซึมเศร้าและการเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2545 สุขภาพจิตกับยาเสพติด หน้า 202

รายละเอียด / Details:

บทนำ การศึกษาครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลโครงการช่วยเหลือและป้องกันปัญหาภาวะซึมเศร้าและการเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย ของกรมสุขภาพจิต พ.ศ. 2545 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ป่วยที่มารับบริการ ณ สถานบริการที่เข้าร่วมโครงการ 2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการรับส่งข่าวสารของผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าว วิธีการศึกษา เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา กลุ่มตัวอย่างคือผู้ป่วยที่มารับบริการ ณ สถานบริการทุกระดับใน 33 จังหวัด ที่เข้าร่วมโครงการฯ มีผลการคัดกรองภาวะซึมเศร้าและเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายเป็นบวกและสามารถอ่านเขียนได้ ในช่วงวันที่ 11, 13 ก.พ. 45 รวม 2,580 ราย วิธีเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามตัวแปรสำคัญได้แก่ ความพึงพอใจต่อบริการที่ได้รับ และพฤติกรรม การรับข่าวสาร วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ผลการศึกษา กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่ 70 % เป็นเพศหญิง มีอายุในช่วง 25.44 ปี มากที่สุด 45.6 % เป็นผู้ป่วยที่มีความวิตกกังวล 43.1 % มีภาวะซึมเศร้า 21.1 % ,มีปัญหาทางอารมณ์ 10 % และพยายามฆ่าตัวตาย 1.7 % ความพึงพอใจพบว่า ผู้ป่วย 92.2 % มีความพึงพอใจต่อบริการที่ได้รับ ผู้ป่วย 36.2 % มีความมั่นใจว่าตนเองจะดีขึ้นในระดับมาก ระยะเวลาที่ได้พบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ฯ อยู่ในช่วง 1-5 นาที เป็นส่วนใหญ่ 38.6 % รองลงมาคืออยุ่ในช่วง 6-10 นาท 6.7 % ผู้ป่วย 83.9 % และ 79.3% เห็นว่าตนได้รับคำแนะนำอย่างเพียงพอในเรื่องการใช้ยาและการปฏิบัติตัวตามลำดับการได้รับ ข้อมูลข่าวสารพบว่า ส่วนใหญ่รับข้อมูลข่าวสารประจำทางโทรทัศน์ คิดเป็น 68.7 % ดูโทรทัศน์เป็นประจำในช่วงเวลา 16.00-20.00 น. ผู้ป่วย 44.1 % เคยดูรายการทีมีที่ให้คำแนะนำ เมื่อทุกข์ใจมีเพียง 25.2 % ที่เคยได้รับเอกสารที่ให้คำแนะนำเมื่อทุกข์ใจ วิจารณ์และสรุป ผู้ป่วยพึงพอใจต่อบริการที่ได้รับและเห็นว่าตนได้รับ คำแนะนำอย่างเพียงพอในเรื่องการใช้ยาและการปฏิบัติตัว ซึ่งสะท้อนว่าโครงการประสบความสำเร็จในด้านการพัฒนางานบริการแก่ผู้ป่วยกลุ่มนี้ แต่สิ่งที่ต้องปรับปรุงคือ การเพิ่มการเข้าถึงเอกสารที่ให้คำแนะนำเมื่อมีปัญหาทุกข์ใจ เนื่องจากพบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่รับข้อมูลข่าวสารเป็นประจำทางโทรทัศน์จึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ควรพิจารณาใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้มากยิ่งขึ้น
why most women cheat all wives cheat signs of infidelity
website my wife cheated on me with my father i dreamed my husband cheated on me
how do i know if my wife has cheated click what is infidelity
what is in the abortion pill website the morning after pill
how to spot a cheater My girlfriend cheated on me open
will my husband cheat again wife who cheated wife affair
what is an aspiration abortion abortion clinic nyc debate on abortion
free std testing dallas antibiotics for chlamydia and gonorrhea chlamydia throat
spy phone free download android spy apps free texting spyware
how to cheat on your boyfriend vancouverpaddlewheeler.com cheat on your boyfriend
wives that cheat femchoice.org how to cheat on wife
most women cheat why people cheat in relationships married men cheat
dating for married women who love to cheat meet to cheat

Keywords: ความพึงพอใจ, บริการจิตเวช, ข่าวสาร, โรคซึมเศร้า, ซึมเศร้า, ฆ่าตัวตาย, depress, depression, suicide

ปีที่เผยแพร่/Year: 2545

Address: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000277

ISSN/ISBN: 974-90572-3-6

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต